KSOS 39 INS 15056/2017-A35
Spisová značka: KSOS 39 INS 15056/2017-A35

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Juditou Tománkovou v insolvenční věci dlužníka Ing. Dalibora anonymizovano , anonymizovano , IČ.47195291, bytem Bystřice 1344, PSČ 739 95, zastoupeného Mgr. Veronikou Jakubovskou, soudní exekutorkou se sídlem Česká 325, Kutná Hora, PSČ 284 01, o nařízení předběžného opatření

Takto:

I. Návrh na předběžné opatření, kterým se ustanovuje předběžný správce a zcela omezí právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, se zamítá. II. Soud ukládá navrhovateli: Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M, soudní exekutor, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek , aby zaplatil České republice na účet Krajského soudu v Ostravě, č.ú. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 4801505617 soudní poplatek za návrh na předběžné opatření, který dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků činí 1.000,-Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem navrhovatelky Mgr. Ing. Pavly Buxbaumové, insolvenční správkyní dlužníka REVOLT s.r.o., IČ: 26815966, doručeným soudu dne 30.6.2017, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Rozhodnutím ze dne 17.7.2017 insolvenční soud návrh zamítl, rozhodl o nákladech řízení a poplatkové povinnosti. K odvolání navrhovatelky odvolací soud svým rozhodnutím ze dne 14.11.2017, č.j. 4 VSOL 956/2017-A31 usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním doručeným soudu dne 13.12.2017 podala Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, insolvenční správkyně dlužníka REVOLT s.r.o., IČ: 26815966, 739 61 Třinec-Oldřichovice 738 (dále jen věřitel č. l) a Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M, soudní exekutor, se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen věřitel č. 6) podnět k vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) dále jen IZ , na základě kterého insolvenční soud ustanoví předběžného správce a zcela omezí právo dlužníka nakládat s jeho majetkem. Věřitelé tvrdili: isir.justi ce.cz pokračování 1) Na internetových stránkách Mgr. Veroniky Jakubovské jsou nabízeny ke koupi nemovitosti na adrese Bystřice č.p. 1327, 739 95, zastaveny zástavním právem exekutorským ve prospěch věřitele č. 1, ve vlastnictví dlužníka. 2) Dlužník hradí některým věřitelům své pohledávky, čímž je zvýhodňuje, konkrétně věřiteli Otto Christ Wash Systém s.r.o., IČ: 25220349 ve výši 146.985,24 Kč s přísl. vymáhané Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním exekutorem v Plzni. 3) Dlužník je jediným společníkem a statutárním orgánem společnosti CO Auto-Truck Centrum, a.s., IČ: 28621662, která je vlastníkem nemovitostí na LV č. 4130 v k.ú. Bystřice nad Olší, které byly předmětem dobrovolné dražby dne 1.12.2017 s nejnižším podáním 65.000.000,-Kč, čímž vzniká obava, že dlužník jako jediný společník a statutární orgán využije této dražby ke snížení hodnoty svého obchodního podílu ve společnosti. 4) Nelze vyloučit pokus o vyvedení majetku dlužníka ve vztahu k jeho obchodnímu podílu ve společnosti CO Auto Euro, s.r.o., IČ: 26791269. Tento obchodní podíl byl postižen ve prospěch věřitele č. 1 exekučním příkazem ze dne 29.4.2016. Společnost CO Auto Euro, s.r.o. nabízí k prodeji některé své nemovitosti na LV č. 4088 v k.ú. Bystřice nad Olší.

Jednání dlužníka tak zkracují majetkovou podstatu, je zde tedy důvod pro ustanovení předběžného insolvenčního správce a zároveň omezení dlužníka v nakládání s majetkem a to zejména v nakládání s peněžní hotovostí a ve výkonu práv jediného společníka a statutárního orgánu společnosti CO Auto-Truck Centrum, a.s. a ve výkonu je práv ve společnosti CO Auto Euro, s.r.o.

Dlužník se k návrhu na předběžné opatření ke dni vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřil.

Předmětné insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.6.2017. S účinností od 1.7.2017 byl insolvenční zákon novelizován zíkonem č. 64/2017 Sb. Dle bodu 1 přechodného ustanovení v čl. II zákona č. 64/2017 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájena předem dnem nabytí účinnosti tohoto zákona: právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Jedním ze zásadních účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení vydáním vyhlášky o jeho zahájení dle § 101 IZ jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku (§ 109 odst. 4 IZ) je omezení dlužníka při nakládání s jeho majetkem. Ustanovení § 111 odst. 1 IZ vymezuje povinnost dlužníka zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Mimo vyjímek, zakotvených v druhém odstavci citovaného ustanovení, jsou dle třetího odstavce právní úkony, které by dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu. pokračování Podle ustanovení § 112 odst. 1 IZ ustanoví soud předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111.

Především je nutno uvést, že v souladu s ust. § 41 odst. 2 o.s.ř. posuzuje soud každý úkon účastníka podle svého obsahu, i když je úkon nesprávně označen. V dané věci je podání označené jako Podnět k vydání předběžného opatření s ohledem na svůj obsah návrhem na nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ, které lze nařídit toliko na návrh (viz. ust. § 82 odst. 5 IZ).

V daném případě shledal soud omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou vyplývající z ust. § 111 IZ dostatečným. V případě, že by dlužník svými úkony zkrátil možnost uspokojení svých věřitelů nebo zvýhodnil některého na úkor jiných, lze těmto úkonům odporovat postupem dle § 235 odst. 2 IZ. Ve vztahu k omezení práva dlužníka s nakládáním peněžní hotovosti a uložení omezení výkonu práv statutárního orgánu akciové společnosti CO Auto-Truck Centrum, a.s. soud návrh na předběžné opatření zamítl, neboť je tvrzeno nakládání s nemovitostmi na LV čč. 4130 v k.ú. Bystřice nad Olší, které jsou ve vlastnictví akciové společnosti. Ohledně majetku akciové společnosti (nemovitostí) nemůže jediný akcionář nakládat s nemovitostmi, neboť patří do majetku akciové společnosti, přičemž majetkem akcionáře je pouze 100% balík akcií a není tvrzeno, že by dlužník jako jediný akcionář s akciemi nakládat, či je hodlal prodat. Předběžným opatřením je však žádáno omezení jednání za akciovou společnost ve všech věcech, tj. nakládání s majetkem společnosti, s peněžní hotovosti, aniž by bylo přesně vymezeno, jaké částí majetku se má omezení jednatelských oprávnění dlužníka jednat za společnost týkat. (Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4301 zjištěn zápis společnosti CO Auto-Truck Centrum a.s., kdy statutárním orgánem a předsedou představenstva a jediným akcionářem je Dalibor Mit anonymizovano , dlužník). Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě soud dále zjistil, že v oddíle C, vložka 27230 je zapsána obchodní firma CO Auto Euro, s.r.o., jejímž jednatelem, který zastupuje společnost samostatně v plném rozsahu s obchodním podílem ve výši 10% je Roman anonymizovano , anonymizovano , druhým společníkem s obchodním podílem 90% je Ing. Dalibor Mitrenga, dlužník, jehož obchodní podíl je postižen exekucí na základě exekučního příkazu č.j. 134 EX 07636/16-123 ze dne 11.8.2016 a dlužník tedy nemůže s tímto obchodním podílem disponovat a nemůže rovněž činit žádné právní úkony za společnost, neboť není jejím jednatelem. Za stavu, kdy soud neshledal důvod pro postup dle ust. § 111, § 112 IZ, návrh na předběžné opatření zamítl.

Poplatková povinnost byla uložena navrhovateli 2) soudnímu exekutorovi v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, insolvenční správkyně je dle ust. § 11 odst. 2 písm. q) citovaného zákona od poplatku osvobozena.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. pokračování

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná navrhovateli běžet ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst.2 a § 75 IZ).

V Ostravě 18.12.2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Judita Tománková, v.r. Ivana Musialová samosoudkyně