KSOS 39 INS 14325/2013-B19
Číslo jednací: KSOS 39 INS 14325/2013-B19

Us ne s e ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl soudní tajemnicí Darinou Lidákovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Josef Hnátek, rč: 600723/2121, Benátky 1289, 755 01, Vsetín, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e panu Zdeňkovi anonymizovano , anonymizovano , bytem LUH 1797, 755 01 Vsetín, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 21.12.2013, pod polož. č. 1. na č.l. B1 insolvenčního spisu:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální úřad Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, na LV č. 3055 a to na: -pozemku p.č. 3747, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2 , -pozemku p.č. 3748, zahrada o výměře 199 m2 , -rodinného domu Benátky č.p. 1289.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným soudu dne 18.1.2016 požádal dlužník o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení, a to pro svého synovce Zdeňka Hnátka, anonymizovano .

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Číslo jednací:

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ, když funkci věřitelského orgánu v tomto řízení vykonává soud, a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 16.3.2016

Za správnost vyhotovení: Darina Lidáková, v.r. Bc. Jana Fussová soudí tajemnice