KSOS 39 INS 12691/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 39 INS 12691/2013 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Naše spis.zn.: 1 VSOL 286/2017-A-93 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava 1 telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 25.7.2017

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 39 INS 12691/2013, který byl odvolacímu soudu předložen (č.d. A-89) k rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele a) MOTOHAUS, a.s., IČO: 25816071 a insolvenčního navrhovatele c) Pavla Straky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.10.2016, č.j.-A-78.

Z obsahu spisu vyplývá, že odvoláním napadené usnesení nebylo doručeno společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. nyní (MONETA Leasing, s.r.o.), IČO 60751606, byť o právech této společnosti bylo rozhodováno ve výroku IV. odvoláním napadeného rozhodnutí. Nelze vyloučit, že došlo ke zřejmé nesprávnosti v označení navrhovatele, kterému se vrací zaplacená záloha, když společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. tento název již od 1.1.2015 nepoužívá a navíc do řízení na místo tohoto věřitele vstoupil insolvenční navrhovatel a) MOTOHAUS, a.s., IČO: 25816071 (usnesení ze dne 23.10.2015, č.j.-P1-5).

Bude na soudu prvního stupně, aby opravil výrok IV. v označení společnosti, které se vrací záloha na náklady insolvenčního řízení a odvoláním napadené rozhodnutí včetně opravného usnesení této právnické osobě doručil.

Dále z obsahu spisu vyplývá, že ve spise schází plná moc insolvenčního navrhovatele a) MOTOHAUS, a.s., IČO: 25816071 pro zmocněnce Mgr. Petra Kotta, bytem Stará Huť, K Severnímu pólu 1, PSČ 262 02, který za tohoto účastníka podává odvolání (č.d. A-79). V záhlaví odvoláním napadeného rozhodnutí je jako zástupce tohoto účastníka uveden, ale podle obsahu spisu zastupuje na základě plné moci ze dne 16.3.2016 (A-68) insolvenčního navrhovatele b) Vega Ltd s.r.o., což v záhlaví uvedeno není, byť se ve spise není žurnalizováno sdělení o odvolání či vypovězení této plné moci. isir.justi ce.cz

Bude na soudu prvního stupně, aby ve výroku IV. opravil označení společnosti, které se vrací záloha na náklady insolvenčního řízení, a aby odvoláním napadené rozhodnutí včetně opravného usnesení této právnické osobě doručil, případně, aby opravil zastoupení insolvenčních navrhovatelů v záhlaví odvoláním napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že odvoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím vyjmenovaným v ustanovení § 93 IZ, bude na soudu prvního stupně, aby insolvenčního navrhovatele a) MOTOHAUS, a.s. vyzval podle ustanovení § 104 o.s.ř. k předložení plné moci pro Mgr. Petra Kotta k podání odvolání za tohoto insolvenčního navrhovatele, a to s poučením, že nezdaří-li se tento nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Budou-li podmínky pro pokračování v řízení, bude třeba, aby odvolatele a) MOTOHAUS, a.s. vyzval podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. k odstranění vad odvolání s poučením podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., neboť z obsahu podaného odvolání nelze jednoznačně určit, který výrok je napadán, případně která část výroku I. je napadána.

Jakmile insolvenčnímu navrhovateli a) uplyne stanovená lhůta k předložení plné moci pro Mgr. Petra Kotta, případně k doplnění odvolání, a jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání proti opravnému usnesení (bude-li zvolen tento postup), lze spis opětovně předložil odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu