KSOS 39 INS 10044/2012-B27
Číslo jednací: KSOS 39 INS 10044/2012-B27

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Lucií Stokláskovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , Olšovec 13, PSČ: 753 01, IČ: 15520471, trvale: Olšovec 80, PSČ: 753 01 o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: 1) Josefu anonymizovano , anonymizovano , bytem Olšovec 123, Hranice, PSČ: 753 01 pro nemovitosti zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 3.9.2012 pod polož. N1-N3 na č.l. B6 insolvenčního spisu; 2) Ing. Petru anonymizovano , nar. 28.10.1968, bytem Olšovec 13, Hranice, PSČ: 753 01 pro movité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 3.9.2012 pod polož. M1-M3, M5-M8, M20, M21, M23, M24 na č.l. B6 insolvenčního spisu.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 2.10.2013, doručeným soudu dne 7.10.2013, požádali sourozenci dlužníka Ing. Petr anonymizovano a Josef anonymizovano , prostřednictvím insolvenčního správce, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro movité i nemovité věci specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 295 odstavec 3 IZ, přičemž přihlédl zejména k vyjádření zástupce věřitelů a insolvenčního správce a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh podala, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.12.2013

Za správnost vyhotovení: Lucie Stoklásková, v.r. Ivana Musialová vyšší soudní úřednice

IVO2aVSU