KSOS 38 INS 8570/2013-B8
Číslo jednací: KSOS 38 INS 8570/2013-B8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníků: a) Renata anonymizovano , anonymizovano , b) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Sosnová 353, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to položek č. 1 až 3, které jsou uvedeny v soupisu majetkové podstaty ze dne 27.05.2013 v části I. Věci movité , tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví pan Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem 739 84 Písek 397.

Odůvodnění: Podáním ze dne 07.02.2014 požádal zeť výše uvedených dlužníků, pan Milan anonymizovano , o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to movitých věcí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. Žadatel uvedl, že dlužník a) je osobou zdravotně znevýhodněnou, držitelem průkazu ZTP/P, a nutně potřebuje zajištění dopravy automobilem zejména k častým lékařským prohlídkám. Žadatel hodlá dlužníkovi zapůjčovat automobil Škoda Fabia, který je součástí soupisu majetkové podstaty jako položka č. 3. Žadatel navrhuje částku za odkoupení movitých věcí ve výši 30.000,-Kč.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní

úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Na základě žadatelem uvedených okolností soud (současně jako věřitelský orgán) dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

V Ostravě dne 20.02.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce

IVO2d