KSOS 38 INS 6829/2010-B24
Číslo jednací: KSOS 38 INS 6829/2010-B24

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Andrea anonymizovano , IČO 651 60 746, Radniční 162/5, 785 01 Šternberk, zast.: Mgr. Marek Štencl, advokát, 788 03 Nový Malín 240, o žádosti žadatelky: Svatava anonymizovano , anonymizovano , Gen. Svobody 1205, 783 91 Uničov

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitostí:

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích parc. č. St. 980, č. 2009/14 a na budově č.e. 51 na pozemku parc. č. St. 980, zapsáno na LV 709 pro k.ú. Horní Libina, obec Libina u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk,

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 2009/23, zapsáno na LV 1363 pro k.ú. Horní Libina, obec Libina u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví žadatelka Svatava anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Svobody 1205, 783 91 Uničov.

Odůvodnění: Podáním ze dne 23.05.2011 požádala matka dlužníka Svatava anonymizovano jako osoba blízká o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitostí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. Žadatelka uvedla, že povolením této výjimky by se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů a dále lze předpokládat, že insolvenční správce by tak jednoduchou cestou, s minimálními náklady a s velkou pravděpodobností zpeněžil výše uvedené spoluvlastnické podíly na předmětných nemovitostech dlužníka.

Podáním ze dne 02.06.2011 vyjádřil s udělením výjimky souhlasné stanovisko insolvenční správce s ohledem na to, že žadatelka je spoluvlastnicí předmětných nemovitostí a jejich prodej tak bude rychlý, hospodárný a pro věřitele nejvýhodnější.

Podáním ze dne 08.06.2011 vyjádřil souhlasné stanovisko k udělení výjimky zástupce věřitelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že v tomto případě lze žadatelce výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit. Prodej předmětných nemovitostí bude proveden v souladu s ust. § 293 IZ na základě pokynů zajištěných věřitelů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatelka.

V Ostravě dne 17.06.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce

AS IVO2a