KSOS 38 INS 6565/2009-B75
Číslo jednací: KSOS 38 INS 6565/2009-B75

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenční věci dlužníka: VVM plus s.r.o., IČO 25860429, Masarykova 428, 742 45 Fulnek, zast.: JUDr. Richard Pustějovský, advokát, Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, o žádosti věřitele č. 36 NORDIC STEEL s.r.o., IČO 28571274, Masarykova 428, 742 45 Fulnek,

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí, které jsou specifikovány v soupisu majetkové podstaty ze dne 21.03.2010 jako položky n5 až n33 a n36 až n38 tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví žadatel NORDIC STEEL s.r.o., IČO 28571274, Masarykova 428, 742 45 Fulnek.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 02.07.2015 a 09.07.2015 požádala společnost NORDIC STEEL s.r.o., IČO 28571274, Masarykova 428, 742 45 Fulnek, jako subjekt, na nějž dopadá ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitých věcí, které jsou specifikovány ve výroku tohoto usnesení. Žadatel uvedl, že má zájem odkoupit předmětné nemovitosti za podmínek, které schválil věřitelský výbor.

Podáním ze dne 15.07.2015 vyjádřili s udělením výjimky souhlasné stanovisko insolvenční správce i věřitelský výbor.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že v tomto případě lze žadateli výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

V Ostravě dne 23.07.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová v. r. Dagmar Kebísková samosoudkyně

IVO2d