KSOS 38 INS 5888/2011-A14
Číslo jednací: KSOS 38 INS 5888/2011-A14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Jan Hejný s.r.o., IČ 278 13 631, Boskovicova 787, 784 01 Litovel a insolvenčních navrhovatelů: a) Dagmar Durajková, Energetiků 994/7, 674 01 Třebíč, b) Pavel Beran, Lipovská 1170/66, 790 01 Jeseník, c) František Špaček, Smetanova 223, 790 55 Vidnava, d) Ladislav Nováček, Klučov 34, 675 52 Lipník u Hrotovic

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.04.2011, č.j. KSOS 38 INS 5888/2011-A4, s e z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení se ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli a) z a s t a v u j e .

III. Insolvenční navrhovatel a) a dlužník n e m a j í vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Usnesením ze dne 13.04.2011, č.j.-A4, soud dle ust. § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele a). Usnesení bylo navrhovateli a) doručeno dne 19.04.2011.

Podáním ze dne 18.04.2011 přistoupili do insolvenčního řízení navrhovatelé b) a c), podáním ze dne 22.04.2011 přistoupil do řízení navrhovatel d).

Dle ust. § 107 odst. 3 IZ byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli.

Soud postupoval dle citovaného ust. § 107 odst. 3 IZ a doručil rozhodnutí o zastavení řízení navrhovatelům b), c) i d). Dne 26.04.2011 soud obdržel odvolání navrhovatelů b) a c) proti rozhodnutí o zastavení řízení, které bylo na základě výzvy soudu doplněno dne 06.05.2011. Navrhovatelé se odvoláním domáhají obnovení insolvenčního řízení proti dlužníkovi, neboť stále nedošlo k vyrovnání všech pohledávek dlužníka vůči svým věřitelům.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na to, že insolvenční návrh navrhovatelů b) a c) splňuje všechny zákonné náležitosti a jejich odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení bylo podáno ve lhůtě, soud postupoval dle citovaného ust. § 95 IZ a jejich odvolání v celém rozsahu vyhověl tím, že napadené usnesení zrušil.

Soud dále rozhodl o zpětvzetí navrhovatele a) ze dne 11.04.2011 a dle ust. § 130 odst. 2 IZ insolvenční řízení ve vztahu k tomuto navrhovateli zastavil.

Dle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. by navrhovatel a) byl povinen hradit dlužníkovi jeho náklady řízení. Vzhledem k tomu, že dlužníkovi žádné náklady nevznikly, soud rozhodl, že navrhovatel a) a dlužník nemají vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.

Po právní moci tohoto usnesení bude soud pokračovat v insolvenčním řízení o návrzích insolvenčních navrhovatelů b), c) a d).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Osobou oprávněnou k podání odvolání proti výroku II. je pouze insolvenční navrhovatel a).

Osobami oprávněnými k podání odvolání proti výroku III. jsou dlužník a insolvenční navrhovatel a).

V Ostravě dne 19.05.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce

AS IVO2f