KSOS 38 INS 4953/2008-B221
Číslo jednací: KSOS 38 INS 4953/2008-B221

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: SLEZAN Frýdek-Místek a.s., IČ: 451 93 371, Na Příkopě 1221, 738 01 Frýdek-Místek, o návrhu žadatele ha-vel a.s., IČ: 253 50 781, Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava-Muglinov, zastoupeného JUDr. Pavlem Zajícem, advokátem, se sídlem Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava-Poruba

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka tak, že tento majetek může nabýt do vlastnictví žadatel ha-vel a.s., IČ: 253 50 781, Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava-Muglinov.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 01.12.2014 požádal ha-vel a.s., IČ: 253 50 781 jako subjekt, na nějž dopadá ust. § 295 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Žadatel sdělil, že členem jeho dozorčí rady je pan Ing. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , který od 05.11.1997 do 27.05.2009 vykonával funkci předsedy představenstva a současně generálního ředitele výše uvedeného dlužníka. Předsedou představenstva žadatele je dále pan Ing. Pavel anonymizovano , nar. 12.05.1977, který je osobou blízkou-synem Ing. Miroslava anonymizovano . Žadatel je tak osobou blízkou vedoucímu zaměstnanci dlužníka, který má ve smyslu ustanovení § 295 odst. 2 písm. a) IZ zákaz nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka. Žadatel dále uvedl, že v průběhu celého insolvenčního řízení nebylo zjištěno porušení povinností Ing. Miroslava anonymizovano co by vedoucího zaměstnance dlužníka a předsedy představenstva dlužníka. Ing. Miroslav anonymizovano v průběhu celého insolvenčního řízení poskytoval insolvenčnímu správci i soudu potřebnou součinnost. Veškeré přihlášené pohledávky věřitelů byly zcela uspokojeny. Dlužník dne 22.09.2014 potvrdil, že nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníka Ing. Miroslavem anonymizovano , osobami jemu blízkými nebo s ním majetkově či personálně propojenými, není v rozporu se zájmy dlužníka, věřitelů dlužníka nebo akcionářů dlužníka.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 2, písmena a) citovaného ustanovení se ustanovení odstavce 1 vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké. Dle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně.

Na základě žadatelem uvedených okolností soud dospěl k závěru, že v tomto případě lze výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolit.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze žadatel.

V Ostravě dne 16.01.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata v. r. Dagmar Kebísková samosoudce

IVO2d