KSOS 38 INS 4726/2011-A7
Číslo jednací: KSOS 38 INS 4726/2011-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Milena Balcárková, rč.: 495222/259, Valová 276/5, 789 01 Zábřeh

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 4726/2011-A5 ze dne 27.04.2011 s e m ě n í tak, že dlužníkovi-navrhovateli se neukládá zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í: Návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 22.03.2011 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

Výpočtem provedeným v souladu s ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona dospěl soud k závěru, že povolení oddlužení by nebylo u dlužníka možné, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila alespoň 30% jejich pohledávek. Celková výše závazků dlužníka činí nejméně 476.501,-Kč. Za daných okolností, kdy dlužník od České správy sociálního zabezpečení pobírá starobní důchod ve výši 7.234,-Kč měsíčně, je dlužník schopen splatit nezajištěným věřitelům po odečtení odměny insolvenčního správce cca 2,5 % jejich pohledávek. Souhlas věřitelů s nižším plněním dlužník nedoložil. Na základě výše uvedených skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení by byl návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně by soud dle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. S ohledem na majetek dlužníka včetně okruhu postižitelných příjmů dlužníka existuje důvodná obava, že v případě prohlášení konkursu by zde nebyly prostředky, které pokryjí náklady insolvenčního řízení. Zaplacení zálohy dlužníkem umožní při prohlášení konkursu zajištění prostředků ke krytí nákladů insolvenčního řízení, zejména nákladů souvisejících se zjišťováním (prověřováním) stavu majetku dlužníka, odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů.

Dne 13.05.2011 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka, ve kterém dlužník uvedl, že na základě darovací smlouvy mu bude příbuzná Jaroslava Wolná přispívat po dobu účinků oddlužení částkou 4.000,-Kč měsíčně. To znamená, že v době, kdy soud bude rozhodovat o návrhu na povolení oddlužení, jsou splněny podmínky oddlužení, když bude možné zaplatit věřitelům více než 30 % jejich pohledávek.

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A5 ze dne 27.04.2011 změnil tak, že dlužníkovi-navrhovateli se zaplacení zálohy na náklady insovenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá a v řízeníse nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.06.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce