KSOS 38 INS 3628/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 38 INS 3628/2011 Krajskému soudu v Ostravě Ze dne: Havlíčkovo nábřeží 34 Naše spis.zn.: 3 VSOL 1217/2014-B-69 728 81 Ostrava Vyřizuje: Miroslava Kupková telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz Datum: 27. listopadu 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis vaší spisové značky KSOS 38 INS 3628/2011, pod kterou probíhá u vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužnice Kristy anonymizovano , anonymizovano , Sportovní 1781/16, 741 01 Nový Jičín. Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 10.11.2014 k rozhodnutí o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.9.2014, č.j. KSBR 38 INS 3628/2011-B-64, kterým byla schválena konečná zpráva, které je usnesením, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé. Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně nesplnil postup před předložením spisu odvolacímu soudu podle ustanovení § 209 o.s.ř., neboť odvolání dlužnice není podepsáno (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a neobsahuje žádné odvolací důvody (§ 205 odst. 1 o.s.ř.) . Tento nedostatek bude třeba odstranit postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř. a dlužnici vyzvat k doplnění odvolání o náležitost podpisu a uvedení odvolacích důvodů (s poučením o možnosti odmítnutí odvolání, nebudou-li tyto nedostatky odstraněny). Po doplnění odvolání, či po marném uplynutí lhůty k jeho doplnění, bude možno opětovně předložit věc s novou předkládací zprávou odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu