KSOS 38 INS 3547/2008-B85
Číslo jednací: KSOS 38 INS 3547/2008-B85

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: INTERTORTECHNIK, spol. s r.o., IČ 607 51 932, Jiráskova 701, 755 29 Vsetín, o návrhu navrhovatele-obchodní společnosti EUROVAT-ASISTANCE spol. s r.o., IČ 277 84 517, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, o povolení vyjímky ze zákazu zabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o vo l u j e navrhovateli-obchodní společnosti EUROVAT-ASISTANCE spol. s r.o., IČ 277 84 517, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, ohledně následujích nemovitostí: -pozemku parc.č. 2009/3-ostatní plocha, -pozemku parc.č. 2009/7-ostatní plocha, -pozemku parc.č. 2009/9-ostatní plocha, -pozemku parc.č. 2009/1-ostatní plocha, -pozemku parc.č. 2017/2-ostatní plocha, kdy tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín pro obec Vsetín a katastrální území Vsetín na listu vlastnictví č. 10989, vyjímku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.08.2012, které nabylo právní moci dne 12.09.2012 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka, a to po splnění rozvrhového usnesení. Soudu je z úřední činnosti známo, že součastí majetkové podstaty dlužníka byly rovněž nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení.

Podáním ze dne 04.12.2012 doručeném soudu dne 10.12.2012 požádal navrhovatel-obchodní společnost EUROVAT-ASISTANCE spol. s r.o. o povolení vyjímky ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dle § 295 odst. 3 IZ. Tento návrh odůvodnil tím, že součástí majetkové podstaty dlužníka byly i nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení a jejich současným vlastníkem je pan Antonín Študent, bytem Benátky 1774, Vsetín. Jelikož navrhovatel má zájem nabýt předmětné nemovitosti do svého vlastnictví a dlužník a navrhovatel spolu tvoří koncern (jejich jediným jednatelem a zároveň jediným společníkem je totožná osoba), vztahuje se na tento majetek zákaz jeho nabývání nabyvatelem dle § 295 odst. 1 IZ. Současný vlastník Antonín Študent předmětné nemovitosti koupil z majetkové podstaty za účelem jejich dalšího výhodnějšího prodeje nájemcům, či uživatelům výrobního areálu, či třetí osobě, v němž se předmětné nemovitosti nacházejí, a to k prodeji společně s budovou č. p. 701-výroba nacházející se na parcele č. 2005, kterou již v ten okamžik pan Študent vlastnil. Kontaktoval proto tyto subjekty s nabídkou na prodej těchto nemovitostí, a to konkrétně společnosti mající podnikatelské aktivity v celém výborním areálu, nicméně všechny tyto společnosti nabídku odmítly, mimo jiné pro četná omezení vlastnického práva vztahující se k předmětným nemovitostem (věcná břemena chůze, jízdy, vedení apod.) a dále pro specifické podmínky panující ve výrobním areálu. Teprve v měsíci červnu 2012 navrhovatel kontaktoval pana Študenta s nabídkou odkupu předmětných nemovitostí včetně budovy-výroba za účelem nového podnikatelského záměru v důsledku jehož realizace by mohla vzniknout nová pracovní místa. Jelikož si však byl pan Študent vědom zákazu nabývání majetku dle § 295 IZ, nabídku navrhovatele odmítl a pokusil se dál své nemovitosti prodat. S ohledem na současnou špatnou situaci na realitním trhu se však do dnešního dne panu Študentovi nepodařilo předmětné nemovitosti prodat. Z tohoto důvodu jmenovaný kontaktoval navrhovatele, zda nabídka na odkup výrobní haly včetně předmětných pozemků trvá. Záměrem navrhovatele je v budově č.p. 701-výroba vybudovat nový provoz. K tomuto účelu je nezbytné, aby navrhovatel kromě budovy-výroba vlastnil i pozemky č. 2009/1 (příjezdová komunikace k výborní hale), 2009/9 a 2017/2 (manipulační plocha a skladovací plocha, nutné k provozu), přičemž další pozemky (2009/3 a 2009/7) jsou již zanedbatelných rozměrů (celkem 57m), pan Študent však trvá na tom, aby byly součástí kupní smlouvy, když správně poukazuje na jejich ekonomickou nevyužitelnost pro jejich izolovanost v případě, že by zůstaly v jeho vlastnictví. Navrhovatel předpokládá, že nový záměr přinese tvorbu několika pracovních míst (asi 10 pracovníků). Navrhovatel ke svému návrhu přiložil čestné prohlášení Antonína Študenta ze dne 04.12.2012 a výpis z katastru nemovitostí ze dne 03.12.2012-LV 10989 pro k.ú. a obec Vsetín.

Podle ustanovení § 295 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné (odst. 1). Na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a)-e) a po vyjádření věřitelského orgánu může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit vyjímku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto vyjímku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrhu podala.

Po posouzení návrhu navrhovatele a v něm uvedených skutečností, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že v důsledku podnikatelského záměru navrhovatele dojde po převodu předmětných nemovitostí k vytvoření nových pracovních míst, rozhodl soud dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh navrhovatele, který s dlužníkem tvoří koncern, o povolení vyjímky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze navrhovatel, a to do 15ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 07.01.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce