KSOS 38 INS 29771/2014-A4
Číslo jednací: KSOS 38 INS 29771/2014-A4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 762 56 022, A. Dvořáka 713, 742 13 Studénka-Butovice, o návrhu JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud n a ř i z u j e předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, Exekutorský úřad Přerov, s e u m o ž ň u j e provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 103 Ex 19954/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 29771/2014 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 04.11.2014 dlužník soudu navrhl, aby rozhodl o jeho úpadku. O předmětném insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním ze dne 06.11.2014 doručeným soudu 07.11.2014 soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov se sídlem Komenského 38, 750 00 Přerov (dále jen navrhovatel ) podal návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů vhodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak požádal soud, aby mohl provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 103 Ex 19954/13.

Navrhovatel vede proti dlužníku exekuční řízení vedené pod sp.zn. 103 Ex 19954/13, a to na základě exekučního titulu-rozsudku ze dne 27.09.2011, č.j. 151 EC 2205/2011-18, vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 a pověření soudního exekutora č.j. 57 EXE 588/2013-12, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně, dne 27.06.2013, o vymožení pohledávky proti povinnému. V rámci shora uvedeného exekučního řízení vydal navrhovatel usnesení (dražební vyhlášku) ze dne 28.02.2014, kterým nařídil na den 23.04.2014 dražbu družstevního podílu povinného v bytovém družstvu ve Studénce-Butovicích, Školní 53, 742 13 Studénka. Dražba musela být odročena z důvodu podaného insolvenčního návrhu dlužníka dne 22.04.2014, který byl evidován u zdejšího soudu pod sp.zn. KSOS 38 INS 11157/2014. Uvedené insolvenční řízení skončilo bez meritorního rozhodnutí o úpadku povinného, když bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu. Posléze byla usnesením ze dne 25.09.2014 dražba nařízena na den 12.11.2014. Mezi jednotlivými insolvenčními návrhy je časová prodleva, ze které je zcela zřejmé, že povinný podává insolvenční návrhy vždy a jen v souvislosti s nařízenou dražbou, konkrétně těsně před nařízenou obhlídkou nemovitosti a dražebním rokem. Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník o nařízené exekuci dlouhodobě ví (vyrozumění o zahájení exekuce doručeno povinnému již 22.07.2013), podal již insolvenční návrh bezprostředně před dražbou, aniž by pak následně řádně pokračoval v dokončení insolvenčního řízení směrem k prohlášení úpadku a ochraně před věřiteli v zájmu spravedlivého uspořádání mezi věřiteli a dlužníkem. Namísto toho dlužník podal nový insolvenční návrh opakovaně bezprostředně před dražbou a zcela účelově obdobně v době bezprostředně předcházející provedení další dražby družstevního podílu. Je tedy zřejmé, že dlužník nepodává své insolvenční návrhy poctivě v zájmu uspokojení věřitelů, např. dosažením co nejvyššího uspokojení věřitelů prodejem družstevního podílu v insolvenčním řízení, ale zcela záměrně zneužívá ochrany insolvenčního zákona ke škodě věřitelů. Protože ani v nyní projednávaném případě nelze podle dosavadního chování dlužníka očekávat poctivý záměr dlužníka, natož, že na výzvu soudu zaplatí zálohu na náklady insolvenčního řízení, navrhovatel žádá soud, o vydání usnesení o nařízení předběžného opatření, kterým by podanému insolvenčnímu návrhu odebral účinky podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:

-výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Z úřední činnosti je soudu známo, že dlužník na sebe v minulosti již podal insolvenční návrh dne 22.04.2014 (insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 38 INS 11157/2014), předmětné řízení bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu. V daném případě je nutno dle názoru soudu vycházet z důvodové zprávy zákona č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona, občanského soudního řádu, dle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů vhodných zvláštního zřetele předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení). Důvody vhodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí i o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán i jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat, např. vhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět, případně, že opět nedojde k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.07.2013). Na základě výše uvedeného má soud za to, že v dané věci se jedná právě o takový případ účelového jednání dlužníka, a z toho důvodu soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e m o ž n o podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Účinky spojené s tímto předběžným opatřením trvají do právní moci rozhodnutí o úpadku.

V Ostravě dne 11.11.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata v.r. Dagmar Kebísková samosoudce