KSOS 38 INS 29611/2012-A4
Číslo jednací: KSOS 38 INS 29611/2012-A4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka : Bohdan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 13588532, 739 61 Třinec-Lyžbice 898, a insolvenčního navrhovatele: Mgr. Piotr Migas, ul. Batorego 18, 44-273, Rybnik, Polská republika, o nařízení předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje v insolvenční věci dlužníka předběžné opatření v tomto znění:

I. Soud u k l á d á obchodní společnosti PMR Invest Slezsko, s.r.o., se sídlem Poštovní 1794/17, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 278 53 608, aby plnění, tj. kupní cenu ve výši 8.500.000,-Kč dle kupní smlouvy uzavřené dne 1.11.2012 mezi obchodní společností PMR Invest Slezsko, s.r.o. a dlužníkem, jejímž předmětem byl převod nemovitostí zapsaných na LV č. 4814 pro katastrální území Lyžbice a obec Třinec (vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, sp. zn. V-3522/2012-832), poskytla předběžnému správci.

II. Soud u s t a n o v u j e předběžným správcem Ing. Davida Papouška, se sídlem Na Hradbách č.p. 2/120, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem ze dne 26.11.2012 doručeným soudu téhož dne, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční návrh byl podán věřitelem Mgr. Piotrem

Migasem s odůvodněním, že dlužník se nachází v úpadku, když má více věřitelů, jejichž peněžité závazky jsou po lhůtě splatnosti po dobu delší 30-ti dnů a tyto závazky není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší než 2 roky. Pohledávka navrhovatele za dlužníkem vznikla z Dohody o narovnání ze dne 21.12.2006 a byla dlužníkem uznána co do důvodu a výše v notářském zápise sepsaném notářkou Mgr. Zuzanou Geroldovou dne 21.12.2006 pod NZ 447/2006. Uvedené listiny navrhovatel k návrhu připojil. Jako dalšího věřitele se splatnou pohledávkou za dlužníkem navrhovatel označil paní Beatu Gorol. Navrhovatel-věřitel v návrhu uvedl, že obdobný insolvenční návrh podaný na základě totožných pohledávek již je zdejším soudem projednáván pod spisovou značkou KSOS 38 INS 790/2011. Jedná se o insolvenční návrh podaný na manželku dlužníka Ing. Halinu Sikorovou. V této věci krajský soud insolvenční návrh vůči manželce dlužníka původně zamítl, Vrchní soud v Olomouci však svým usnesením ze dne 26.09.2012, č.j. 1 VSOL 394/2012-A-64 rozhodnutí zdejšího soudu zrušil a konstatoval, že insolvenční navrhovatel doložil, že má proti dlužnici splatnou pohledávku. Současně věřitel navrhl, aby soud vydal předběžné opatření shodného znění, jak uvedeno ve výrocích tohoto usnesení, které odůvodnil tím, že dlužník se v současné době, kdy dluží více než 10 mil. Kč, zbavil veškerého svého nemovitého majetku, a to kupní smlouvu ze dne 01.11.2012 (právní účinky vkladu dne 02.11.2012), ve které je uvedeno, že kupující, společnost PMR Invest Slezsko, IČ 278 53 608, má zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 8.500.000,-Kč za převáděné nemovitosti bezhotovostně na účet do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Dále konstatoval, že dlužník společně se svou manželkou na základě zástavní smlouvy ze dne 22.10.2012 zatížili všechny své nemovitosti zástavním právem. Za této situace má navrhovatel-věřitel za to, že je na místě zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, a to vydáním navrženého předběžného opatření. K prokázání svých tvrzení věřitel předložil předmětnou kupní smlouvu ze dne 01.11.2012 včetně doložky vkladu vlastnického práva a dále zástavní smlouvu ze dne 22.10.2012.

Podle ust. § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle odst. 2 téhož ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo být o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku a nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi a nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovali dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak nučinil dříve.

Z obsahu spisu, a to zejména z navrhovatelem předložené kupní smlouvy ze dne 01.11.2012 a dále zástavní smlouvy ze dne 22.10.2012 vyplývá, že dlužník krátce před podáním insolvenčního návrhu věřitelem, prodal svůj nemovitý majetek za kupní cenu ve výši 8.500.000,-Kč, která má být dlužníkovi zaplacena bezhotovostně na účet ve lhůtě 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy a dále, že dlužník společně se svou manželkou zatížili své nemovitosti zástavním právem. Soud proto v zájmu ochrany věřitelů dlužníka v době do vydání rozhodnutí o úpadku, resp. do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, nařídil dle ustanovení § 113 odst. 1 IZ předběžné opatření, jak uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení, aby zabránil případným změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů a současně ve výroku II. ustanovil předběžného správce za účelem zajištění kupní ceny ve výši 8.500.000,-Kč dle výroku I. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci protřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi se doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná dlužníkovi běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu dle ust. § 136 nebo § 142 IZ.

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 30.11.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce