KSOS 38 INS 28467/2013-A4
Číslo jednací: KSOS 38 INS 28467/2013-A4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Lenka anonymizovano , anonymizovano , 716 00 Ostrava-Radvanice, Dalimilova 1201/85 a insolvenčního navrhovatele: Ing. Jan Hrbáč, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 3055/61A, o návrhu obchodní společnosti RENT & REAL Finance s.r.o., IČ 277 68 783, 738 01 Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380 (dále jen navrhovatel ) na vydání předběžného opatření,

takto:

Insolvenční soud nařizuje p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í , kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jiřímu Královi, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, Ostrava, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 043 EX 993/12, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS 28467/2013 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným osudu dne 14.10.2013 se insolvenční navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka s odůvodněním, že má vůči dlužníku splatnou pohledávku ve výši 175.000,--Kč s příslušenstvím. Dále označil další věřitele se splatnými pohledávkami za dlužníkem, a to obchodní společnost RENT & REAL Finance s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a SMP Net, s.r.o. Dlužník rovněž uvedl, že -2-z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že dlužník již dvakrát podával dlužnický insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení, a to pod sp. zn. KSOS 38 INS 14116/2011, kdy dne 18.10.2011 bylo uvedené řízení zastaveno a v roce 2013 pod sp. zn. KSOS 38 INS 23288/2013, kdy 6.9.2013 bylo vydáno usnesení o odmítnutí návrhu. O návrhu insolvenčního navrhovatele dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním ze dne 14.10.2013 navrhovatel podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým insolvenční soud povolí konání dražby, která se má uskutečnit dne 15.10.2013 v 10:00 hod. Uvedl, že dne 14.10.2013 vydal Krajský soud v Ostravě vyhlášku, kterou se proti dlužnici zahajuje insolvenční řízení. Dlužnice měla navrhovateli dne 31.7.2012 vrátit 815.000,--Kč, což však neučinila, a proto se navrhovatel obrátil na soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále se žádostí o vymožení dlužné částky s tím, že exekučním titulem byl exekutorský zápis. Na základě tohoto exekutorského zápisu soud nařídil exekuci a výkonem exekuce pověřil pana Mgr. Jiřího Krále. Ten zahájil přípravy na dražbu, avšak dlužnice se proti dražební vyhlášce odvolala tím, že byla první dražba přerušena. Poté, co soud odvolání odmítl, byla nařízena druhá dražba, ale dlužnice těsně před dražbou podala insolvenční návrh, a proto exekutor i tuto druhou dražbu odložil. Poté, co byl insolvenční návrh odmítnut, exekutor připravil třetí dražbu, která se má konat 15.10.2013 v 10:00 hodin a přitom dne 14.10.2013 tedy 24 hodin před dražbou se objevil insolvenční návrh podaný navrhovatelem panem Hrbáčem. Navrhovatel nevěří, že se jedná o náhodu, domnívá se, že je to čistě účelové a dlužnice tímto sleduje oddálení dražby. Z uvedeného důvodu navrhuje vydání předběžného opatření, kterým bude povolena zítřejší dražba.

Navrhovatel ke svému návrhu připojil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.9.2012, č.j. 49 EXE 14244/2012-8, usnesení soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále ze dne 4.4.2013, č.j. EX 993/12-46, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.6.2013, č.j. 9Co 429/2013-53, usnesení soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále ze dne 17.7.2013, č.j. 043 EX 993/12-54, usnesení soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále ze dne 11.9.2013, č.j. 043 EX 993/12-60 a usnesení soudního exekutora Mgr. Jiřího Krále ze dne 22.8.2013, č.j. EX 993/12-59, kterými osvědčuje svá tvrzení o nařízení exekuce na majetek povinné a nařízení neuskutečněných dražeb dne 23.4.2013 a 22.8.2013 a nařízení dražby dne 15.10.2013.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V databázi zdejšího soudu si insolvenční soud ověřil, že údaje o předchozích insolvenčních řízeních na majetek dlužníka, která byla zmíněna jak insolvenčním navrhovatelem, tak navrhovatelem jsou pravdivé. Zejména insolvenční návrh podaný dlužnicí

AS IVO2a -3-dne 21.8.2013 byl podán den před konáním elektronické dražby nařízené soudním exekutorem Mgr. Jiřím Králem na den 22.8.2013. Rovněž návrh insolvenčního navrhovatele ze dne 14.10.2013 byl podán jeden den před konáním elektronické dražby, která je soudním exekutorem Mgr. Jiřím Králem nařízena na den 15.10.2013 v 10:00 hod. Soud ve svém rozhodování vycházel z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19.7.2013, z jehož odůvodnění vyplývá, že ve výši popsané věci jsou důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž by bylo možno prostřednictvím předběžného opatření omezit účinky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V daném případě je nutno vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., kterou byla provedena změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, dle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít o záměr sledovaný dlužníkem či jiným navrhovatelem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodu zvláštního zřetele vhodných předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení). Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v takovém chování, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl podán i jen proto, aby probíhající exekuci zabránil. V posuzovaném případě má soud zato, že podáním insolvenčních návrhů dne 21.8.2013 a dne 14.10.2013, to jest jeden den před nařízenou dražbou se právě jedná o takový případ a proto soud nařídil předběžné opatření, jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Petra Pilchová samosoudce

AS IVO2a