KSOS 38 INS 26571/2013-A8
Číslo jednací: KSOS 38 INS 26571/2013-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Gabriela Andělová, rč.: 746125/5681, 751 16, Podolí 30

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 26571/2013-A5 ze dne 9.10.2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi-navrhovateli se neukládá zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

S ohledem na neúplnost návrhu na povolení oddlužení soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 3.10.2013, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení doplnil svůj návrh tak, že upřesní, zda výše uváděných závazků je včetně úroku, úroku z prodlení, smluvní pokuty apod., nebo se jedná o původní dlužné částky; výslovně uvede aktuální výši jednotlivých závazků jakož i celkovou výši všech závazků; uvede, zda věřitelé dlužníka, tj. Lendress s.r.o. a Finanční štít s.r.o. mají zástavní právo k nemovitosti (rodinný dům) dlužníka; připojí listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky; uvede, zda je stále ještě vlastníkem v návrhu uvedené nemovitosti, nebo již byla nemovitost vydražena v nedobrovolné dražbě a v případě, že je dlužník stále ještě vlastníkem v návrhu uvedené nemovitosti, tak seznam majetku doplní v souladu s ust. § 392 odst. 2 insolvenčního zákona aktuálním znaleckým posudkem, jehož předmětem posouzení bude odhad obvyklé ceny nemovitostí ve vlastnictví dlužníka. Současně dlužníka poučil o následcích nevyhovění výzvě soudu.

Podle ust. § 393 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) insolvenční soud odmítne návrh na povolení oddlužení, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ust. § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem.

Usnesením ze dne 9.10.2013 soud následně uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu ve výši 25.000,-Kč, poněvadž dlužník doplnil svůj návrh pouze částečně.

Dne 15.10.2013 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka, ve kterém dlužník mj. taktéž odstranil vady návrhu na povolení oddlužení, tzn. splnil výzvu na doplnění ze dne 3.10.2013.

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A5 ze dne 9.10.2013 změnil tak, že dlužníkovi-navrhovateli se zaplacení zálohy na náklady insovenčního řízení ve výši 25.000,-Kč neukládá a v řízení se nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu (ust. § 129 odst. 1 IZ).

V Ostravě dne 04.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce