KSOS 38 INS 22391/2013-A10
Číslo jednací: KSOS 38 INS 22391/2013-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Lucie Košařová, rč.: 765827/5515, Paskovská 14/271, 720 00, Ostrava-Hrabová

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 22391/2013-A5 ze dne 22.08.2013 s e m ě n í tak, že dlužníkovi-navrhovateli se neukládá zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í: Návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 13.8.2013 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

Výpočtem provedeným v souladu s ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona dospěl soud k závěru, že povolení oddlužení by nebylo u dlužníka možné, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila alespoň 30% jejich pohledávek. Celková výše závazků dlužníka činí 1.049.048,-Kč. Za daných okolností, kdy dlužník má celkové příjmy ve výši 12.626,-Kč měsíčně a jednu vyživovací povinnost, je dlužník schopen splatit nezajištěným věřitelům po odečtení odměny insolvenčního správce cca 13 % jejich pohledávek. Souhlas věřitelů s nižším plněním dlužník nedoložil. Za tohoto stavu tak nelze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a vzhledem k hodnotě majetku dlužníka nelze očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Na základě výše uvedených skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení by byl návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně by soud dle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. S ohledem na majetek dlužníka včetně okruhu postižitelných příjmů dlužníka existuje důvodná obava, že v případě prohlášení konkursu by zde nebyly prostředky, které pokryjí náklady insolvenčního řízení.

Dne 29.8.2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka, ve kterém dlužník uvedl, že na základě darovací smlouvy mu bude Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Paskovská 14/271, 720 00, Ostrava-Hrabová přispívat po dobu účinků oddlužení částkou 4.500,-Kč měsíčně. To znamená, že v době, kdy soud bude rozhodovat o návrhu na povolení oddlužení, jsou splněny podmínky oddlužení, když bude možné zaplatit věřitelům více než 30 % jejich pohledávek.

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A5 ze dne 22.08.2013 změnil tak, že dlužníkovi-navrhovateli se zaplacení zálohy na náklady insovenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá a v řízeníse nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 02.12.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce