KSOS 38 INS 21553/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 38 INS 21553/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše sp. zn.: 2 VSOL 1148/2015-B-34 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 8. 12. 2015

Vrácení spisu bez věcného vyřízení.

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší sp. zn. , pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužnice Denisy Konvičkové, bytem v Ostravě-Svinově, Bílovecká 155/16, PSČ 721 00.

Spis byl předložen odvolacímu soudu dne 23.10.2015 k rozhodnutí o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.9.2015, č. j. KSOS 40 (38) INS 21553/2011-B-29, kterým bylo zrušeno oddlužení dlužnice schválené formou splátkového kalendáře a na majetek dlužnice byl prohlášen konkurs, který bude veden jako nepatrný.

V předkládací zprávě insolvenční soud uvedl, že odvolání na č. l. B-33 bylo zasláno do datové schránky dne 20.9.2015, a proto je odvoláním včasným.

Ze spisu však plyne, že odvolání dlužnice bylo podáno elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem), aniž by bylo opatřeno elektronickým podpisem. Ve lhůtě tří dnů však nebylo doplněno originálem nebo písemným podáním shodného znění, proto se k němu ve smyslu § 42 odst. 2 o. s. ř. nepřihlíží. Na odvolání je tedy nutné pohlížet, jako by vůbec nebylo podáno a nebyl tedy ani důvod, aby jej insolvenční soud předkládal odvolacímu soudu k rozhodnutí. 2 VSOL 1148/2015-B-34

Vzhledem k uvedenému nejsou pro rozhodnutí odvolacího soudu splněny zákonné předpoklady. Dále bude na insolvenčním soudu, aby dlužnici o těchto skutečnostech vyrozuměl přípisem se závěrem, že není důvod předkládat věc odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužnice, doručeném insolvenčnímu soudu dne 20.9.2015.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Helena Myšková v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá