KSOS 38 INS 20900/2013-A10
Číslo jednací: KSOS 38 INS 20900/2013-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Hana anonymizovano , anonymizovano , 793 44 Horní Město 32, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSOS 38 INS 20900/2013-A6 ze dne 21.08.2013

takto:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 20900/2013-A6 ze dne 21.08.2013 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

Odůvodnění: Podáním doručeným soudu dne 24.07.2013 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn jeho úpadek. Dlužník spojil toto podání s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl zpeněžení majetkové podstaty.

Usnesením č.j.-A6 ze dne 21.08.2013 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že podíl závazků dlužníka z podnikání na jeho celkových závazcích dosahuje výše 62,3 % (jedná se především o závazek dlužníka vůči Pivovaru Litovel a.s. ve výši 740.000,-Kč). Z tohoto důvodu je nutné považovat dlužníka za podnikatele a dle ust. § 389 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ) je osobou, která není oprávněna podat návrh na povolení oddlužení. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 390 odst. 3 IZ odmítnut a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na strukturu majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce.

Dne 12.09.2013 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení, v němž uvedl, že nesouhlasí s výrokem soudu o tom, že většina jeho dluhů je z podnikání. Dluh vůči Pivovaru Litovel a.s. dle tvrzení dlužníka vznikl půjčkou na nákup nemovitosti, která byla využívána především k bydlení a pouze asi v jedné čtvrtině nemovitosti k dřívější podnikatelské činnosti dlužníka. S ohledem na zdravotní stav dlužník déle než rok podnikatelskou činnost neprovozuje. Po ukončení pracovní neschopnosti bude žádat o invalidní důchod. Dlužník proto požádal o zrušení napadeného usnesení. Na základě výzvy soudu ze dne 17.09.2013 dlužník dále doložil listinné důkazy o tom, že závazek vůči Pivovaru Litovel a.s. není závazkem z podnikání, a to zejména Smlouvu o půjčce ze dne 28.04.2009.

Dle ust. § 95 zákona IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud po zhodnocení předložených listinných důkazů dospěl k závěru, že dlužník prokázal, že závazek vůči Pivovaru Litovel a.s. nepochází z jeho podnikatelské činnosti. S ohledem na to, že dlužník je osobou, která je oprávněna podat návrh na povolení oddlužení, odpadly důvody, pro které byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A6 ze dne 21.08.2013 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 17.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce

IVO2d