KSOS 38 INS 19974/2011-A17
Číslo jednací: KSOS 38 INS 19974/2011-A17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , Dvouletky 594/39, 700 30, Ostrava-Hrabůvka, korespondenční adresa: Adamusova 2, 700 30 Ostrava

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 19974/2011-A13 ze dne 05.04.2012 s e m ě n í tak, že dlužníkovi-navrhovateli s e n e u k l á d á zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í: Návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 01.11.2011 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

Výpočtem provedeným v souladu s ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona dospěl soud k závěru, že povolení oddlužení by nebylo u dlužníka možné, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila alespoň 30% jejich pohledávek, konkrétně 27,75 %. K tomu závěru soud došel poté, co z návrhu a jeho příloh bylo zjištěno, že celková výše závazků dlužníka činí 948.737,-Kč, dlužník pobírá mzdu ve výši 15.528,-Kč čistého měsíčně a má vyživovací povinnost vůči jedné osobě. Soud tak dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení by byl návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně by soud dle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, a proto soud vyzval dlužníka ke složení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Proti usnesení o uložení zálohy dlužník podal včasné odvolání, ve kterém mj. uvedl (a doložil prostřednictvím aktuálního potvrzení od zaměstnavatele ze dne 13.04.2012), že u něj došlo k navýšení příjmů, kdy jeho průměrný příjem činí 17.558,-Kč čistého měsíčně.

Za tohoto stavu, kdy došlo k navýšení příjmu dlužníka, je již dlužník schopen uhradit nezajištěným věřitelům více než 30 % jejich pohledávek (za předpokladu, že výše závazků dlužníka činí 948.737,-Kč a dlužník má vyživovací povinnost vůči jedné osobě).

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A13 ze dne 05.04.2012 změnil tak, že dlužníkovi-navrhovateli se zaplacení zálohy na náklady insovenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá a v řízení se nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 19.04.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce