KSOS 38 INS 19005/2012-A8
Číslo jednací: KSOS 38 INS 19005/2012-A8

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Lucie Rohrbachová, r.č. 875408/5769, Velkomoravská 325/8, 779 00 Olomouc-Povel, korespondenční adresa: Loděnická 313, 783 14 Bohuňovice, o odvolání dlužníka proti usnesení soudu č.j. KSOS 38 INS 19005/2012-A5 ze dne 21.09.2012

takto:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 19005/2012-A5 ze dne 21.09.2012 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění: Usnesením č.j.-A5 ze dne 21.09.2012 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník je po dobu oddlužení schopen vyplatit nezajištěným věřitelům na základě uvedených příjmů pouze 19,40 % jejich pohledávek, neboť nezapočítal do příjmů dlužníka dar ve výši 600,-Kč měsíčně. Dárce nereagoval na výzvu soudu, dle které měl sdělit údaje o všech svých příjmech za posledních šest měsíců a údaje o všech svých peněžitých splatných závazcích. Soud tak nemohl posoudit schopnost dárce splácet částku 600,-Kč. Souhlas věřitelů s nižším plněním dlužník nedoložil. Za tohoto stavu tak nebylo možné očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a vzhledem k majetku dlužníka nebylo možné očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce do doby, než bude možné majetkovou podstatu zpeněžit.

Dne 09.10.2012 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení s tím, že dárce dne 08.10.2012 zaslal soudem požadované dokumenty. Dokumenty byly soudu doručeny den 10.10.2012. Soud poté dospěl k závěru, že dárce je schopen dlužníku poskytovat částku 600,-Kč měsíčně. Za tohoto stavu lze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře, neboť dle propočtu soudu je nyní dlužník schopen po dobu oddlužení vyplatit nezajištěným věřitelům částku 76.680,-Kč, tj. 36,58 % jejich pohledávek.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na to, že dlužník dle propočtu soudu nyní splňuje podmínku povolení oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek a s odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j. -A5 ze dne 21.09.2012 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15.10.2012

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l , v.r. Gabriela Skupinová vyšší soudní úředník

IVO2d