KSOS 38 INS 18471/2012-A11
Číslo jednací: KSOS 38 INS 18471/2012-A11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšším soudním úředníkem Pavlem Škrabalem v insolvenční věci dlužníka: Anna anonymizovano , anonymizovano , Dr. Glazera 1215/15, 735 35 Horní Suchá

takto:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 18471/2012-A4 ze dne 14.08.2012 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A4 ze dne 14.08.2012 uložil soud dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že dlužník není po dobu oddlužení schopen vyplatit nezajištěným věřitelům ničeho. Za tohoto stavu tak nelze očekávat splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře a vzhledem k majetku dlužníka nelze očekávat ani splnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Na základě těchto skutečností soud dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení bude návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně soud dle ust. § 396 odst. 1 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem. S ohledem na majetek dlužníka bude v případě prohlášení konkurzu nutné, aby insolvenční správce měl k dispozici finanční prostředky na úhradu nákladů vzniklých bezprostředně po prohlášení konkurzu a zejména souvisejících se zpeněžením majetku. Zaplacená záloha ve stanovené výši tak umožní výkon činnosti insolvenčního správce do doby, než bude možné majetkovou podstatu zpeněžit.

Dne 30.08.2012 bylo soudu doručeno včasné odvolání dlužníka proti výše uvedenému usnesení. Dlužník dále doložil darovací smlouvu, podle níž se paní Kateřina anonymizovano , anonymizovano , Hraniční 434, 735 52 Bohumín-Záblatí zavázala hradit dlužníkovi po dobu trvání oddlužení částku 2.000,-Kč měsíčně. Podáním ze dne 08.10.2012 dlužník předložil novou darovací smlouvu, v níž byla navýšena darovaná částka na 3.000,-Kč měsíčně. Dne 25.10.2012 soud obdržel od dárce údaje o jeho příjmech a závazcích.

Dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále IZ ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na navýšení příjmu dlužník dle propočtu soudu nyní splňuje podmínku povolení oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. S odkazem na citované ust. § 95 IZ soud proto vyhověl v celém rozsahu odvolání dlužníka a usnesení č.j.-A4 ze dne 14.08.2012 změnil tak, že dlužníkovi se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Poučení:

Proti tomuto usnesení l ze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 31.10.2012

Za správnost vyhotovení: Pavel Š k r a b a l, v.r. Simona Hauková vyšší soudní úředník

IVO2d