KSOS 38 INS 17971/2011-A15
Číslo jednací: KSOS 38 INS 17971/2011-A15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Jarmila Honcnejmanová, r.č.: 585211/0781, Klidná 492/19, 712 00 Ostrava-Muglinov

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 17971/2011-A4 ze dne 25.11.2011 s e m ě n í tak, že dlužníkovi-navrhovateli s e n e u k l á d á zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í: Návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 05.10.2011 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhoval plnění splátkovým kalendářem.

Výpočtem provedeným v souladu s ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona dospěl soud k závěru, že povolení oddlužení by nebylo u dlužníka možné, neboť nelze předpokládat, že hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, by činila alespoň 30% jejich pohledávek. Soud tak dovodil, že v případě pokračování insolvenčního řízení by byl návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zamítnut pro nedostatečné plnění dlužníka vůči nezajištěným věřitelům a současně by soud dle ust. § 396 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, a proto soud vyzval dlužníka ke složení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na tuto výzvu reagoval dlužník podáním doručeným soudu dne 01.12.2011. Kromě toho, že v něm uvedl důvody svého úpadku, tak rovněž požádal soud o snížení zálohy na částku 5.000,-Kč. Spolu s tímto podáním dlužník doložil novou, tentokrát pracovní smlouvu uzavřenou dne 30.11.2011 se společností PS-Reality, s.r.o., z níž vyplývá, že dlužník bude v tomto pracovním poměru pracovat od 01.12.2011 na dobu neurčitou a jeho příjem bude činit 4.000,-Kč měsíčně, čímž by již měly být splněny podmínky pro povolení oddlužení.

Soud však na toto podání dlužníka nereagoval, poněvadž jej nepovažoval za odvolání a vydal dne 5.1.2012 usnesení o zastavení řízení (to bylo rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.02.2012 zrušeno).

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A4 ze dne 25.11.2011 změnil tak, že dlužníkovi-navrhovateli se zaplacení zálohy na náklady insovenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá a v řízení se nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 17.04.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce