KSOS 38 INS 16591/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 38 INS 16591/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 8/2012-A-15 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 OSTRAVA telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 8.6.2012

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp. zn. KSOS 38 INS 16591/2011 bez věcného vyřízení.

V daném případě byl odvolacímu soudu předložen spis k rozhodnutí o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2011, č. j.-A-8, jímž bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. O podaném odvolání dlužnice proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě však dosud nelze rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 10. 2011, č. j.-A-3 uložil dlužnici zaplatit ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč, spolu s poučením o opravných prostředcích. Na usnesení krajského soudu o uložení zálohy reagovala dlužnice ve lhůtě pro podání odvolání podáním, označeným jako žádost o osvobození od placení zálohy na náklady insolvenčního řízení , které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), jak odvolatelka následně potvrdila, odvoláním proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 10. 2011, č.j.-A-3.

Je proto zapotřebí, aby Krajský soud v Ostravě nejprve posoudil možnost autoremedury odvoláním napadeného usnesení ze dne 14. 10. 2011, č. j. KSOS 38 3 VSOL 8/2012-A-15

INS 16591/2011-A-3, jímž byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Neshledá-li důvody pro autoremeduru, předloží odvolání k rozhodnutí odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Shledá-li podmínky pro autoremeduru, posoudí možnost autoremedury i ve vztahu k usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2011, č. j. KSOS 38 INS 16591/2011-A-8, jímž bylo řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení zastaveno. Neshledá-li ve vztahu k tomuto rozhodnutí podmínky pro autoremeduru, předloží věc opětovně odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

V Olomouci dne 8. června 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu