KSOS 38 INS 1514/2011-A10
Číslo jednací: KSOS 38 INS 1514/2011-A10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Alena anonymizovano , anonymizovano , Sídliště Pod Lesem 665/22, 742 35 Odry

t a k t o:

Usnesení č.j. KSOS 38 INS 1514/2011-A8 ze dne 31.03.2011 s e m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka-navrhovatele: Alena anonymizovano , anonymizovano , Sídliště Pod Lesem 665/22, 742 35 Odry, s e n e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem dlužníka doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 01.02.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení.

Vzhledem k tomu, že k podanému návrhu dlužník nepřipojil povinné přílohy, konkrétně znalecký posudek k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví dlužníka, tak jej soud usnesením ze dne 17.02.2011 vyzval k doplnění návrhu. Jelikož tak dlužník ve lhůtě, která byla na jeho žádost prodloužena, neučinil, tak soud usnesením ze dne 31.03.2011 č.j. KSOS 38 INS 1514/2011-A8 návrh dlužníka odmítl podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Dne 12.04.2011 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka, ve kterém dlužník zásadně nesouhlasí s tím, že požadovaný znalecký posudek ve lhůtě soudu nedodal. Dlužník uvedl, že znalecký posudek byl soudu doručen dne 18.03.2011, tj. včasně, když lhůta k doplnění byla do 25.03.2011. Svá tvrzení dokládal přiloženou kopií podacího lístku ze dne 17.03.2011 a kopií oznámení České pošty o výsledku reklamačního řízení ze dne 07.04.2011.

V souvislosti s výše uvedeným soud provedl šetření na podatelně soudu, kdy zkoumal, zda byla zásilka soudu skutečně doručena a proč nedošlo k jejímu zařazení do insolvenčního spisu. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dne 18.03.2011 vskutku bylo dlužníkem doručeno soudu podání, avšak zásilka obsahovala pouze předmětný znalecký posudek a ne již

žádný přípis, ve kterém by bylo uvedeno resp. označeno soudní řízení, ke kterému znalecký posudek náleží. Na úvodní straně znaleckého posudku ze dne 11.03.2011 je jako účel posudku uvedeno Pro účely provedení exekuce vydané Okresním soudem v Novém Jičíně ze dne 22.01.2010 č.j. EXE 50/2010-8 . Zaměstnanci podatelny Krajského soudu v Ostravě po přezkoumání této zásilky došli k závěru, že zásilka není určena Krajskému soudu v Ostravě, nýbrž Okresnímu soudu v Novém Jičíně k příslušnému exekučnímu řízení, a proto zásilku logicky zaslali Okresnímu soudu v Novém Jičíně. Tento úkon zaslání znaleckého posudku byl v systému Krajského soudu v Ostravě veden pod 6Nc 279/2011 s datem vyřízení 21.03.2011.

Na základě výše uvedeného došel soud k závěru, že ačkoliv dlužník jednoznačně pochybil tím, že své podání zřetelně neoznačil příslušnou spisovou značkou (což jinak vždy učinil-viz žádost o prodloužení lhůty k doplnění nebo odvolání) a předmětný znalecký posudek byl označen spisovou značkou řízení vedeného u jiného soudu, tak popisovaná skutečnost nemůže být k tíži dlužníka, a proto je nutno předmětné rozhodnutí, kterým soud odmítl dle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka, změnit (zrušit) a v celém rozsahu tak vyhovět odvolání dlužníka.

S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle ust. § 95 insolvenčního zákona tak, že usnesení č.j.-A8 ze dne 31.03.2011 se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá a v řízeníse nadále pokračuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.04.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Alena Sztulová samosoudce