KSOS 38 INS 14587/2013-A20
Číslo jednací: KSOS 38 INS 14587/2013-A20

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: GANSA REALITY s.r.o., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 285 73 897, zast. JUDr. Michalem Kačmaříkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 2 a insolvenčního navrhovatele-věřitele: TVARSTAV-REAL s.r.o., Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín, IČ 268 15 648, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření, tímto doplňujícím usnesením

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.06.2013, č.j. KSOS 38 INS 14587/2013-A7, se doplňuje tímto výrokem: Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým bude uloženo insolvenčnímu navrhovateli TVARSTAV-REAL s.r.o., Císařská 68, Loučka, 741 01 Nový Jičín, IČ 268 15 648, aby za účelem zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, složil jistotu ve výši 765.000,-Kč se zamítá.

Odůvodnění:

Dlužník se ve svém podání ze dne 12.06.2013 domáhal vydání předběžného opatření vůči insolvenčnímu navrhovateli za účelem zajištění náhrady škody, nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení (§ 82 odst. 2 písm. c), odst. 4 IZ) ve výši 850.000,-Kč. Usnesením ze dne 19.06.2013 bylo vyhověno návrhu dlužníka a v rámci vydaného předběžného opatření bylo insolvenčnímu navrhovateli uloženo za účelem zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, složit ve stanovené lhůtě jistotu ve výši 85.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že soud ve výroku usnesení ze dne 19.06.2013 opomenul rozhodnout o zamítnutí návrhu dlužníka, kterým se domáhal vydání předběžného opatření vůči insolvenčnímu navrhovateli za účelem zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení ve výši 765.000,-Kč, rozhodl soud podle § 166 odst. 1 a § 167 odst. 2 o.s.ř. jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení, když usnesení ze dne 19.06.2013, č.j.-A7, dosud nenabylo právní moci.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 01.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce