KSOS 38 INS 12595/2011-A45
Číslo jednací: KSOS 38 INS 12595/2011-A45

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Solar Energy Systems s.r.o., IČ 285 77 205, Lidická 1958, 755 01 Vsetín a insolvenčních navrhovatelů: a) Diamonds Technology s.r.o., IČ 288 73 793, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, Nové Město, b) Stavební UH s.r.o., IČ 283 03 318, Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště, oba zastoupeni Mgr. Hanou Körberovou, advokátkou se sídlem Zálešná V/3149, 760 01 Zlín, c) ELSEREMO, a.s., IČ 255 65 893, Kloboucká 865, 763 31 Brumov-Bylnice, okres Zlín, zastoupeným Mgr. Michalem Franěm, advokátem, advokátní kancelář Ditrich, Fraňo a partneři v.o.s., Jana Masaryka 23, 120 00 Praha 2, o nařízení předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje v insolvenční věci dlužníka předběžné opatření v tomto znění:

I. Insolvenční soud ustanovuje předběžným správcem Mgr. Lukáše Stočka, K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín.

II. Dlužník je oprávněn činit veškeré úkony, které se týkají nakládání s majetkem ve vlastnictví dlužníka, jen se souhlasem předběžného správce, a to včetně nakládání s fotovoltaickou elektrárnou v obci Valašské Příkazy postavenou na pozemcích par.č. 217 a par. č. 229/1 v k.ú. Valašské Příkazy a nakládání se svými peněžními prostředky včetně prostředků na bankovním účtu č. 142496369/0800 vedeného u České spořitelny, a.s.

III. Insolvenční správce přezkoumá právní úkony dlužníka za dobu, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, pokud jde o nakládání s majetkovou podstatou.

IV. Předběžný správce zjistí a zajistí majetek dlužníka a provede přezkoumání dlužníkova účetnictví.

V. Soud ukládá předběžnému správci, aby ve lhůtě 20-ti dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o svých zjištění, včetně sdělení, zda se dle zjištění správce nachází dlužník v úpadku.

Odůvodnění: Společným insolvenčním návrhem doručeným původně dne 19.07.2011 Krajskému soudu v Brně se navrhovatelé a) a b) domáhali vydání rozhodnutí, kterým bude zjištěn úpadek dlužníka. Návrh byl odůvodněn tím, že dlužník se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, když má více věřitelů, jejichž pohledávky jsou po splatnosti déle než 30 dnů a dlužník není schopen tyto své závazky plnit. Navrhovatel a) tvrdil, že uzavřel jako postupník dne 15.04.2011 Smlouvu o postoupení pohledávky s postupitelem-obchodní společností EkoSolar s.r.o., IČ 283 03 172, podle které postoupil postupitel navrhovateli část své pohledávky za dlužníkem, a to pohledávky ve výši 1.700.000,-Kč. Pohledávka postupitele vznikla ze smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2010 mezi postupitelem a dlužníkem, její celková výše činila 24.600.000,-Kč a byla splatná dne 10.04.2011. Z této pohledávky postupitel postoupil navrhovateli její část, a to ve výši 1.700.000,-Kč. Pohledávka dlužníkem přes výzvu dosud nebyla uhrazena. Navrhovatel b) tvrdil, že uzavřel jako postupník dne 15.04.2011 Smlouvu o postoupení pohledávky s postupitelem-obchodní společností EkoSolar s.r.o., IČ 283 03 172, podle které postoupil postupitel navrhovateli b) část své pohledávky za dlužníkem, a to pohledávky ve výši 1.200.000,-Kč. Pohledávka postupitele vznikla ze smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2010 mezi postupitelem a dlužníkem, její celková výše 24.600.000,-Kč a byla splátná dne 10.04.2011. Navrhovatelé v návrhu dále uvedli, že dle jejich informací ani zbývající část nepostoupené pohledávky společnosti EkoSolar s.r.o. nebyla dlužníkem uhrazena.

Dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu doručeném soudu dne 30.08.2012 uvedl, že s návrhem nesouhlasí, popírá samostnou existenci tvrzených pohledávek a popírá rovněž, že by se nacházel v úpadku. Uvedl, že pohledávka společnosti EkoSolar s.r.o. na zaplacení ceny díla ze Smlouvy není dosud splatná, pročež nemůže být splatná ani žádná její část, údajně převedená na třetí subjekty, a to konkrétně na oba navrhovatele v této věci. Dále namítal, že k tvrzenému postoupení pohledávek na oba insolvenční navrhovatele nikdy platným a účinným způsobem nedošlo, neboť zcela účelově uzavřené smlouvy o postoupení pohledávek jsou absolutně neplatné pro obcházení zákona a rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku. Dlužník se nenachází v úpadku, neboť nemá žádné věřitele ani není v platební neschopnosti. Na bankovním účtu dlužníka se v současné době nachází částka přesahující 7 mil. Kč, která několikanásobně převyšuje součet tvrzených pohledávek obou navrhovatelů. Dlužník neplní údajné závazky, nikoliv proto, že by snad k tomu neměl dostatek finančních prostředků, nýbrž z toho důvodu, že neuznává právní názor věřitelů a je přesvědčen o tom, že závazky ze Smlouvy na zaplacení ceny díla dosud nenabyly splatnosti.

Návrhem doručeným soudu dne 04.09.2012 do řízení přistoupil navrhovatel c). Uvedl, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 63.860,-Kč vzniklou z titulu Smlouvy o dílo ze dne 02.01.2012 o provádění servisní údržby fotovoltaické elektrárny Valašské Příkazy. Tato pohledávka je splatná nejpozději od 12.06.2012. Dále má za dlužníkem pohledávku ve výši 18.058,-Kč z titulu smlouvy o dílo vzniklé na základě objednávky dlužníka ze dne 28.05.2012, když téhož dne provedl věřitel pro dlužníka technické práce na zařízení fotovoltaické elektrárny Valašské Příkazy. Tato pohledávka je splatná nejpozději od 08.07.2012. Dále má za dlužníkem pohledávku ve výši 35.369.491,-Kč s příslušenstvím, která představuje část ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 18.10.2010 o výstavbě fotovoltaické elektrárny v obci Valašské Příkazy uzavřené mezi společností EkoSolar s.r.o., IČ 283 03 172 na straně zhotovitele a dlužníkem na straně objednatele. Za provedení díla dle této smlouvy vznikla společnosti EkoSolar s.r.o. pohledávka za dlužníkem ve výši 98.400,-Kč. Část této pohledávky v rozsahu 35.369.491,-Kč společnost EkoSolar s.r.o. postoupila navrhovateli c) smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 14.02.2011 ve znění dodatku ze dne 28.03.2011. Tato pohledávka je splatná nejpozději 10.04.2011. Jako další věřitele se splatnými pohledávkami za dlužníkem navrhovatel c) označil navrhovatele a) a b) a dále obchodní společnost MOBA, spol. s r.o., Slušovice, která zajišťuje pro dlužníka ostrahu fotovoltaické elektrárny a dále Martina Viceníka, IČ 724 37 324, Slavičín, který pro dlužníka zajišťuje připojení k internetu. Dle navrhovatele je zřejmé, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Platební neschopnost dlužníka zakládá i ta skutečnost, že své peněžité závazky neplní déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a rovněž nesplnil povinnost předložit seznamy dle § 128 odst. 3 a 104 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), kterou mu uložil insolvenční soud v usnesení ze dne 20.6.2012.

Navrhovatel c) ve svém podání rovněž navrhnul, aby insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým ustanoví předběžného insolvenčního správce a rozhodne, že dlužník může nakládat s fotovoltaickou elektrárnou v obci Valašské Příkazy postavenou na pozemcích par.č. 217 a parc. č. 229/1 v k.ú. Valašské Příkazy pouze se souhlasem předběžného správce a rovněž, že dlužník může nakládat se svými peněžními prostředky, včetně prostředků na bankovním účtu č. 142496369/0800 vedeného u České spořitelny a.s. pouze se souhlasem předběžného správce. Návrh odůvodnil tím, že dlužník je provozovatelem fotovoltaické elektrárny v obci Valašské Příkazy a nejvýznamějším majetkem dlužníka jsou zřejmě příjmy z provozu elektrárny. Mezi tyto příjmy patří i inkasované platby uváděné dlužníkem v jeho vyjádření ze dne 22.08.2012, které jsou zaznamenány na výpisu z bankovního účtu č. 142496369/0800. V rejstříkovém řízení vedeném u Krajskéhou soudu v Ostravě o návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku u společnosti dlužníka vydal tento soud dne 12.01.2012 předběžné opatření, kterým mimo jiné zakázal stávajícím jednatelům dlužníka nakládat s finančními prostředky na výše uvedeném bankovním účtu. Pokud tedy dlužník nemůže v důsledku uvedeného předběžného opatření s těmito prostředky fakticky disponovat, nemůže plnit své peněžité závazky, což jednak prohlubuje jeho platební neschopnost, ale zejména ohrožuje provoz fotovoltaické elektrárny, která vyžaduje nepřetržitý technický provoz a ostrahu majetku. Dále upozornil na skutečnost, že zmíněné předběžné opatření zakazující jednatelům dlužníka disponovat s peněženími prostředky na bankovním účtu je ze dne 12.01.2012, avšak dle aktuálního výpisu předloženého dlužníkem se na tomto účtu nachází částka odpovídající pouze posledním platbám od společnosti E.ON Distribuce, a.s. z měsíce srpna 2012 a nabízí se otázka, jaký osud stihl případné další penžní prostředky na tomto bankovním účtu, potažmo ostatní příjmy z provozu elektrárny. Pokud je tedy důvodem platební neschopnosti zákaz dispozice s peněžními prostředky na bankovním účtu, je na místě v tomto insolvenčním řízení ustanovit předběžného správce, který by mohl disponovat s majetkem dlužníka a zejména tak zajistil bezporuchový a bezpečený elektrárny generující zisk nezbytný pro úhradu pohledávek dlužníkových věřitelů. Jestliže již předběžné opatření Krajského soudu v Ostravě zaniklo a dlužník může volně svým majetkem disponovat, je rovněž nezbytné ustanovení přeběžného správce a nařízení přeběžného opatření, kterým by byl dlužník omezen v právu nakládat se svým majetkem, neboť evidentně své dluhy i nadále nehradí a majetek mizí neznámo kam. Z uvedených důvodů navrhuje k ochraně práv věřitelů po dobu do rozhodnutí o úpadku nařízení předběžného opatření s obsahem jak výše uvedeno.

Soud v prvé řadě zkoumal, zda je na straně navrhovatele c) dostatek aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu a tím i návrhu na přeběžné opatření a na ustanovení předběžného správce.

Navrhovatel c) svou pohledávku ve výši 63.860,-Kč dokládal smlouvou o dílo ze dne 02.01.2012, zajišťovacím protokolem ze dne 14.05.2012 a fakturou č. 2012054 ze dne 29.05.2012 na částku 61.404,-Kč, ze kterých soud zjistil, že navrhovatel dle smlouvy o dílo prováděl pro dlužníka servisní práce v období od 06.04.2012 do 14.05.2012. Provedené práce byly po realizaci odsouhlasené včetně ceny díla zjišťovacím protokolem ze dne 14.05.2012 a následně vyúčtovány fakturou ze dne 29.05.2012 na částku 61.404,-Kč se splatností 12.06.2012. Soud má tedy za to, že navrhovatel osvědčil, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 61.404,-Kč a pro nadbytečnost nehodnotil další tvrzené pohledávky navrhovatele c) za dlužníkem.

Teprve po zjištění aktivní legitimace dlužníka se soud mohl zabývat návrhem na předběžné opatření a návrh na ustanovení předběžného správce.

Podle ust. § 5 písm. a) IZ insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti; c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce; d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.

Podle ust. § 82 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Dle odst. 2 téhož ustanovení předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Podle ust. § 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že v daném případě jsou dány předpoklady pro nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce. Důvody tohoto závěru soud spatřuje v tom, že pravděpodobně nejvýznamnějším majetkem dlužníka jsou příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny ve Valašských Příkazech. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.1.2012 č.j. C 32872-289 bylo nařízeno předběžné opatření, ve kterém soud mj. zakázal stávajícím jednatelům dlužníka Jaromíru Unzetigovi a Antonínu Václavíkovi nakládat s bankovními účty dlužníka. S příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny ve Valašských Příkazech tak nelze fakticky disponovat, což zásadním způsobem ohrožuje provoz fotovoltaické elektrárny, když tato vyžaduje nepřetržitý technický servis včetně připojení k vysokorychlostnímu internetu a ostrahu. Tyto služby je třeba pravidelně řádně hradit, poněvadž zastavení plateb za služby by mohlo vést k ukončení provozu elektrárny resp. jejímu poškození. Ohrožení technického stavu elektrárny a jejího provozu tak představuje zásadní hrozbu pro věřitele dlužníka, protože bez zisků z provozu elektrárny anebo jejího prodeje, bude podstatně snížena hodnota majetku dlužníka a tím i plnění vůči věřitelům dlužníka. Soud proto považuje za vhodné ustanovit předběžného správce, který bude moci disponovat s majetkem dlužníka a zajistit zejména bezporuchový a bezpečný provoz fotovoltaické elektrárny ve Valašských Příkazech. Tím, že předběžný správce zajistí majetek dlužníka a bude jej řádně spravovat, nedojde k jeho úbytku ani znehodnocení.

V zájmu ochrany věřitelů soud proto nařídil předběžné opatření a ustanovil předběžného správce, jehož povinností bude zejména zabránit snížení hodnoty majetku dlužníka a případným změnám v rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů v době do vydání rozhodnutí o úpadku, resp. do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Dále přezkoumá právní úkony dlužníka za dobu, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dlužníkovo účetnictví. Ve stanovené lhůtě pak bude insolvenční správce informovat soud o svých zjištěních.

Insolvenční soud po zvážení všech skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolat se může pouze dlužník.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Lhůta k podání odvolání začíná dlužníkovi běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Předběžné opatření zanikne právní mocí rozhodnutí o insolvenčním návrhu dle ust. § 136 nebo § 142 IZ.

Předběžné opatření je vykonatelné doručením tohoto usnesení předběžnému správci.

Předběžné opatření nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 20.9.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Gabriela Skupinová samosoudce