KSOS 38 INS 1034/2011-P15-5
Číslo jednací: KSOS 38 INS 1034/2011-P15-5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: OMEGA TOUR s.r.o., IČO 258 50 041, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, o přihlášce P15 věřitele č. 15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.04.2011, č.j. KSOS 38 INS 1034/2011-P15-2, se mění tak, že přihláška pohledávky P15 věřitele č. 15-Ing. Vlastimil Babický, IČO 462 59 406, Milénova 127/3, 638 00 Brno-se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19.04.2011, č.j.-P15-2, soud dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) odmítnul přihlášku věřitele č. 15 pro opožděnost. Usnesení bylo věřiteli doručeno dne 21.04.2011.

Nedatovaným podáním, které bylo soudu doručeno dne 03.05.2011, podal věřitel č. 15 ve lhůtě odvolání proti výše uvedenému usnesení, ve kterém uvedl, že výzva k přihlášení pohledávek ze dne 23.02.2011 se v historii insolvenčního řízení objevila znovu 06.04.2011 a podání jeho přihlášky dne 12.04.2011 tak spadá do lhůty stanovené k přihlašování pohledávek.

Na základě informace věřitele soud provedl šetření u správce aplikace ISIR. Z jeho vyjádření bylo zjištěno, že přestože byla událost Výzva k podávání přihlášek zveřejněna v insolvenčním rejstříku jako hlavní dokument již dne 23.02.2011, došlo dne 06.04.2011 dodatečně k jejímu opětovnému zveřejnění ve vedlejším dokumentu stejné události.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Opětovné zveřejnění výzvy mohlo vyvolat u věřitelů oprávněnou pochybnost o konci lhůty k podávání přihlášek pohledávek. S ohledem na tuto okolnost, soud za použití citovaného ust. § 95 IZ zcela vyhověl odvolání věřitele a změnil napadené rozhodnutí tak, že přihláška pohledávky věřitele se neodmítá. Po právní moci tohoto usnesení bude insolvenční správce vyzván k přezkumu této přihlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.05.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Lubomír Utrata, v.r. Alena Sztulová samosoudce

IVO2d