KSOS 37 INS 33533/2014-B301
Č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-B301

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Václav Klimeš, r.č: 741115/5521, IČO 649 92 837, Krmelínská 164/366, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, o návrhu Alžběty anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Krmelínská 364/164, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, na nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh Alžběty anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Krmelínská 364/164, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, ze dne 28.4.2016, doručený soudu dne 13.11.2017 (č.l. B300), na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil:

1. insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Evě Hepperové, aby ve lhůtě 3 dnů postupem podle ust. § 217 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, vyřadil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Václava Klimeše nemovité věci zapsané na listu vlastnictví 148, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to pozemku p.č. 727/1, druh pozemku zahrada, pozemku p.č. 727/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 364, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava,

2. Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, sídlem Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava, aby ve lhůtě 15 dnů vymazal v katastru nemovitostí poznámku o vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka,

se z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10.11.2017, doručeným soudu dne 13.11.2017 (č.l. B300), se navrhovatelka Alžběta anonymizovano (dále jen navrhovatelka ) domáhala nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil: isir.justi ce.cz

1. insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Evě Hepperové, aby podle ust. § 217 odst. 2 zák. č. 182/2006 S., insolvenčního zákona, vyřadil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Václava Klimeše nemovité věci zapsané na listu vlastnictví 148, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to pozemku p.č. 727/1, druh pozemku zahrada, pozemku p.č. 727/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 364, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava,

2. Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, sídlem Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava, aby ve lhůtě 15 dnů vymazal v katastru nemovitostí poznámku o vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, tedy aby soud učinil vhodná opatření tak, aby vlastník předmětných nemovitostí (navrhovatelka) nabyl vlastnická práva platná před zapsáním poznámky. Svůj návrh navrhovatelka odůvodnila tím, že:

-dne 22.12.2014 byly insolvenčním správcem dlužníka Václava Klimeše sepsány do majetkové podstaty Klimeše nemovité věci zapsané na listu vlastnictví 148, k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, okres Ostrava-město, a to pozemku p.č. 727/1, druh pozemku zahrada, pozemku p.č. 727/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 364, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, (dále jen Nemovitosti ) u nichž je jako vlastník zapsána navrhovatelka,

-navrhovatelka podala dne 30.1.2015 u insolvenčního soudu žalobu o vyloučení Nemovitostí z majetkové podstaty, které je vedeno pod sp. zn. 37 ICm 474/2015,

-rozsudkem č.j. 37 ICm 474/2015-75 ze dne 27.9.2017 bylo rozhodnuto o vyloučení Nemovitostí z majetkové podstaty dlužníkem Václava Klimeše,

-proti výše uvedenému rozsudku podal insolvenční správce odvolání, v jehož důsledku rozsudek dosud nenabyl právní moci,

-navrhovatelka trpí několika závažnými nemocemi, přičemž jednáním insolvenčního správce jí jsou působeny zbytečné útrapy např. v podobě nutnosti hradit z vlastního příjmu (starobního důchodu) veškeré náklady a činnosti související s údržbou a provozem Nemovitostí (např. topení tuhými palivy, sekání trávy, odklízení sněhu, hrazením povinných revizí apod.).

Spolu s návrhem navrhovatelka požádala o přiznání osvobození od soudních poplatků, v důsledku čehož by se toto osvobození vztahovalo i na povinnost složit jistotu podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. S touto žádostí navrhovatelka doložila prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků ze dne 10.11.2017.

Z podání insolvenčního správce ze dne 7.10.2015 doručeného soudu dne 13.10.2015 (č.l.A84) vyplývá, že insolvenční správce provedl pod položkami 1.1. do majetkové podstaty soupis pozemku-parcely 717/1, výměra 808 m, zahrada, k at. úz. 704946 Nová Bělá, LV č. 148, a pod položkou 1.2 pozemek parcela 727/3, výměra 134 m ěná plocha a nádvoří, , zastav součástí pozemku je stavba Nová Bělá, č.p. 364, rod. dům, kat. úz. 704946 Nová Bělá, LV č. 148. Jako datum soupisu je uvedeno 27.7.2015.

Z obsahu spisu sp. zn. 37 ICm 474/2015 soud má za osvědčené, že rozsudkem č.j. 37 ICm 474/2015-75 ze dne 27.9.2017 bylo rozhodnuto na základě žaloby navrhovatelky o vyloučení Nemovitostí z majetkové podstaty dlužníkem Václava Klimeše: Proti tomuto rozsudku podal insolvenční správce odvolání. Usnesením č.j. 37 ICm 474/2015-82 ze dne 27.12.2017 pak byl zamítnut návrh navrhovatelky na předběžnou vykonatelnost rozsudku č.j. 37 ICm 474/2015-75 ze dne 27.9.2017. Předmětné řízení o vyloučení Nemovitostí z majetkové podstaty tak nebylo dosud pravomocně skončeno.

Podle ust. § 82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Na základě shora vedených skutečností dospěl soud v rámci jejich právního hodnocení ve smyslu citovaných zákonných ustanovení k těmto závěrům: Soud se nejprve zabýval otázkou povinnosti složení jistoty podle ust. § 75b o.s.ř., přičemž s ohledem na přiložené prohlášení navrhovatelky o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků ze dne 10.11.2017 konstatoval, že tato splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ust. § 138 o.s.ř. a o návrhu na nařízení předběžného opatření tedy lze rozhodnout i bez složení jistoty podle ust. § 75b odst. 3 písm. c) o.s.ř. Pokud se týká věci samotné, navrhovatelka neosvědčila potřebu zatímní úpravy poměrů účastníků, když z návrhu není patrné, že by zahrnutím Nemovitostí do majetkové podstaty došlo fakticky k jejímu omezení v užívání Nemovitostí (nikoli v nakládání s nimi) a navrženým vynětím by tudíž překážky v užívání Nemovitosti byly odstraněny. Z povahy činností, na které navrhovatelka údajně vynakládá namítané nutné výdaje, je zřejmé, že by takové výdaje byla nucena hradit i v případě, kdyby Nemovitosti do majetkové podstaty zahrnuty nebyly (resp. by z ní byly vyňaty). Otázku, zda určitý majetek byl pojat do soupisu majetkové podstaty oprávněně, je povolán řešit výlučně insolvenční soud, a to na základě žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, kterou projedná a rozhodne jako incidenční spor (srov. ustanovení § 159 odst. 1, písm. b/ IZ), a v jiném, než v tomto incidenčním sporu, nelze otázku příslušnosti určitého majetku k majetkové podstatě dlužníka, a to ani jako otázku předběžnou, posuzovat (srov. závěry v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.11.2014 sp. zn. 21 Cdo 953/2014, uveřejněném v časopise Soudní judikatura pod č. 131/2015).

Předmětné Nemovitosti představují jedinou reálně hodnotnou položku majetkové podstaty dlužníka, jejich vynětí z majetkové podstaty dříve, než o žalobě vedené pod sp. zn. 37 ICm 474/2015 bude pravomocně rozhodnuto, by vyvolalo důvodné ohrožení možnosti (alespoň částečného) uspokojení věřitelů, přihlášených v insolvenčním řízení dlužníka Václava Klimeše. Pokud tedy insolvenční správce podal proti rozsudku č. j. 37 ICm 474/2015-75 ze dne 27.9.2017 odvolání, učinil tak v souladu s požadavkem na svědomitost a odbornou péči při výkonu funkce podle ust. § 36 IZ a nelze tudíž přijmout navrhovatelčino hodnocení, že jde o morálně zavrženíhodné jednání, kterým se insolvenční správce bez relevantního důvodu nepřípustně a svévolně dopouští zneužití práva na úkor navrhovatelky. Konečně ani věk navrhovatelky a její tvrzený zdravotní stav nemohou být důvodem pro vyhovění jejímu návrhu. S ohledem na výše uvedené závěry proto soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl. V návaznosti na to pak zamítl i návrh na nařízení předběžného opatření v části, podle které mělo být příslušnému katastrálnímu úřadu nařízeno provést v katastru nemovitostí výmaz poznámky o vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, když důvodem pro zamítnutí je skutečnost, že účinky soupisu nijak nezanikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.11.2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek v. r. Eva Runštuková samosoudce