KSOS 37 INS 8757/2017-P6-7
Číslo jednací: KSOS 37 INS 8757/2017-P6-7

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužníka: Viktor Červeňák, rodné číslo: 910219/5828 bytem Holasická 1163/10, 747 05 Opava-Kateřinky

o přihlášce pohledávky P6

věřitele č. 6: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681 sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4-Chodov

o odvolání věřitele č. 6: T-Mobile Czech Republic a.s. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2018, číslo jednací: KSOS 37 INS 8757/2017-P6-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.-P6-5 ze dne 10. 1. 2018 se mění tak, že:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 6: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4-Chodov se v částce 2 373,80 Kč odmítá.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky ve výši 2 373,80 Kč v insolvenčním řízení končí.

III. Věřitel se nadále účastní insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 6 912,14 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2017, číslo jednací KSOS 37 INS 8757/2017-A7, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení. Dne 3. 8. 2017 obdržel Krajský soud v Ostravě prostřednictvím datové schránky přihlášku pohledávky věřitele 6: T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4-Chodov (dále jen věřitel ) ve výši 9 285,94 Kč. Usnesením č.j.-P6-5 ze dne 10. 1. 2018 rozhodl soud vyšší soudní úřednicí tak, že se přihláška pohledávky věřitele v částce 3 786,49 Kč odmítá (výrok I.) a právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ohledně přihlášky pohledávky ve výši 2 373,80 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok II.). Toto usnesení bylo věřiteli doručeno dne 10. 1. 2018.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Runštuková. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal věřitel dne 23. 1. 2018 řádné a včasné odvolání, v němž navrhl, aby soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele odmítá v částce 2 373,80 Kč a po právní moci tohoto usnesení se věřiteli v tomto rozsahu ukončuje jeho účast v insolvenčním řízení a dále, že po právní moci tohoto usnesení se věřitel bude účastnit insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 6 912,14 Kč. Své odvolání odůvodnil tím, že soud prvního stupně došel k nesprávným skutkovým zjištěním, neboť insolvenční správce sice popřel přihlášku pohledávky věřitele v částce 3 786,49 Kč, avšak podáním ze dne 25. 9. 2017 vzal své popření co do částky 1 412,69 Kč zpět. Přihláška pohledávky tak měla být odmítnuta pouze co do částky 2 373,80 Kč. Soud shledal odvolání věřitele jako důvodné, a proto v souladu s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. usnesení změnil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2, § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 30. 1. 2018

Mgr. David Stošek v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Runštuková.