KSOS 37 INS 6631/2015-B10
Číslo jednací: KSOS 37 INS 6631/2015-B10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Žatkem v insolvenční věci dlužníka: Jiří Plaček, rč: 840727/4953, K Dolům 134, 739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice, o udělení souhlasu k prodeji mimo dražbu a povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty takto:

I. Soud p o v o l u j e Miroslavu Kredbovi, rč. 790828/5000, a Radce Kredbové, rč. 765921/4970, oba bytem K Dolům 274, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, nabývat nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jiří Plaček, rč: 840727/4953, K Dolům 134, 739 42 Frýdek-Místek, Chlebovice, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 3.6.2015 na č.l. B1/4, pod pořadovým číslem 1. nemovitý majetek, a to nemovité věci zapsané na LV č. 92, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskosleský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek (dále také Předmět zpeněžení )-pozemek parc. č. 419, jehož součástí je budova č.p. 134, pozemek parc. č. 420/1.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci: Mgr. Michal Machek, dle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) souhlas k prodeji Předmětu zpeněžení mimo dražbu.

III. Zároveň soud stanovil podmínky k prodeji nemovitostí mimo dražbu: -majetek dlužníka bude prodán za cenu 1.600.000,-Kč Miroslavu Kredbovi, rč. 790828/5000, a Radce Kredbové, rč. 765921/4970, oba bytem K Dolům 274, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek -kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

IV. Soud současně uděluje souhlas jako věřitelský orgán tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, za podmínek stanovených ve výroku III. tohoto usnesení.

V. Insolvenční správce je povinen zaslat ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, do 15 dnů od jejího uzavření.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 5.10.2015 požádali Miroslav Kredba a Radka Kredbová (dále také navrhovatelé ) o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle úst § 295 odst 3 IZ. Navrhovatelé ve své žádosti uvedli, že na koupi Předmětu zpeněžení mají osobní zájem, neboť v něm žije jejich blízká rodina a chtějí zajistit, aby v něm jejich rodinní příslušníci mohli bydlet i nadále. Navrhovatelé oslovili zajištěného věřitele č. 8 Hypoteční banka, a.s., který souhlasil s odkoupením Předmětu zpeněžení v rámci přímého zpeněžení za částku 1.600.000,-Kč.

Insolvenční správce ve svém sdělení doručeném soud dne 12.10.2015, (č.l. B9 spisu) uvedl, že do 1. kola veřejné dražby se nepřihlásili žádní zájemci o koupi Předmětu zpeněžení. Dále uvedl, že částka nabídnutá navrhovateli odpovídá mírně zvýšené vyvolávací ceně pro 2. kolo veřejné dražby. Insolvenční správce má za to, že takovýto výtěžek zpeněžení bude postačovat k úhradě pohledávky zajištěného věřitele ze 100%.

Zajištěný věřitel č. 8-dal souhlas s přímým prodejem majetku dlužníka navrhovatelům (č.l. B9/3 spisu).

Dle ust. § 295 odst. 1, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že bude zajištěna 100% úhrada všech pohledávek zajištěných věřitelů, zajištěný věřitel souhlasil s přímým prodejem navrhovatelům a byly splněny podmínky ust. § 295 IZ, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení.

Soud posoudil žádost s ohledem na skutečnost, že v tomto řízení zastává funkci věřitelského orgánu, a s přihlédnutím k ust. § 289 odst. 1 insolvenčního zákona, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 23.10.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Žatek, v.r. Soňa Hanáková asistent soudce

AS IVO2aU