KSOS 37 INS 6511/2015-B8
Číslo jednací: KSOS 37 INS 6511/2015-B8

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Dalibor Vít, rč: 720408/5185, IČO 69215961, Horní 791/3, 700 30 Ostrava- Hrabůvka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 02.05.2016 č.j. KSOS 37 INS 6511/2015-B6 se ve výroku III. m ě n í takto:

III. Insolvenčnímu správci JUDr. Aleši Vídenskému se povoluje záloha na odměnu ve výši 5.000,-Kč, jejíž vyúčtování provede v závěrečné zprávě o činnosti.

Odů vodnění:

Soud usnesením ze dne 02.05.2016 č.j.-B6, udělil insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 974,33 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal insolvenční správce včasné odvolání co do výroku III., ve kterém uvedl, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí, když odměna určená podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., je zcela neadekvátní a neodpovídá časové náročnosti úkonů potřebných ke splnění zákonné povinnosti insolvenčního správce. Insolvenční správce navrhl zvýšit svoji odměnu na částku 5.000,-Kč.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Dle ust. § 38 odst. 3 může insolvenční soud podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. isir.justi ce.cz

Jelikož se na schůze věřitelů konané dne 3.9.2016 neúčastnil žádný věřitel, bylo rozhodnuto, že funkci věřitelského orgánu bude vykonávat soud.

Vzhledem k tomu, že se soud ztotožnil s argumentací insolvenčního správce, rozhodl soud dle ust. § 95 IZ tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým bylo rozhodnuto o povolení zálohy změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem (ust. § 71 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 24.5.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Anežka Mikulášková samosoudce

AS IVO2a