KSOS 37 INS 32703/2014-B33
Číslo jednací: KSOS 37 INS 32703/2014-B33

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Miroslava Fistra, r.č: 681118/1476, bytem Králec 66, 788 20 Dolní Studénky, o změně usnesení o částečném rozvrhu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.05.2016, č.j. KSOS 37 INS 32703/2014-B31 se ve výroku II. vůči věřiteli č. 3) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku se sídlem Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, IČO: 72080043, zrušuje.

částka č. dosud zjištěno k částečnému deponováno Věřitel věř. rozvrhu Kč Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, 1 23.167,58 13.900,55 0,00 Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 UNIDEBT Czech, SE, IČO 24797880, 2 Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7, 661.629,00 396.977,40 295.513,01 Holešovice

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 09.05.2016, č.j.-B31 rozhodl o vydání výtěžku zpeněžené majetkové podstaty ve výši 411.298,55 Kč mezi nezajištěné věřitele č. 1 až 3 co do 60 % jejich zjištěných pohledávek.

Podáním, doručeným soudu dne 11.05.2016, vzal věřitel č. 3) Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku se sídlem Gen. Svobody 2790/38, 787 01 Šumperk, IČO: 72080043 (dále jen věřitel č. 3 ) přihlášku pohledávky v celém rozsahu zpět, což vzal isir.justi ce.cz soud na vědomí usnesením č.j.-P3-3 ze dne 20.05.2016 a současně ukončil věřiteli č. 3) účast v insolvenčním řízení.

Dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 96 odst. 2, věta druhá o.s.ř., je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že zpětvzetí přihlášky pohledávky P3 věřitele č. 3) bylo soudu doručeno dne 11.05.2016 a usnesení o částečném rozvrhu bylo vydáno dne 09.05.2016, rozhodl soud v souladu s ust. § 96 odst. 2 o.s.ř. tak, že usnesení č.j. KSOS 32703/2014-B31 ze dne 09.05.2016 ve výroku II. vůči věřiteli č. 3 zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.05.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek v.r. Soňa Hanáková samosoudce