KSOS 37 INS 31034/2013-A7
Číslo jednací: KSOS 37 INS 31034/2013-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Rehos-REstaurants, HOtelS s.r.o., IČO 28586417, Šalounova 494/43, 703 00, Ostrava-Vítkovice, o odvolání dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 31034/2013-A4 ze dne 28.1.2014 s e m ě n í takto:

Insolvenční návrh dlužníka s e neodmítá.

Odůvodnění:

Soud usnesením-A4 ze dne 28.1.2014 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka, protože dlužník nedoplnil svůj insolvenční návrh o seznam závazků podle usnesení č.j.-A3 ze dne 19.12.2013, které mu bylo doručeno dne 19.12.2013.

Dlužník podáním doručeným soudu dne 29.1.2014 sdělil a taktéž doložil, že návrh o požadovaný seznam závazků v dané lhůtě doplnil. Následně dlužník napadl usnesení soudu o odmítnutí návrhu ze dne 19.12.2013 včasným odvoláním doručeným soudu dne 31.1.2014.

Soud z doložených listin, především z doručenky zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky zjistil, že dlužník opravdu ve lhůtě soudu zaslal doplnění návrhu a pouze z důvodu administrativního pochybení nebo chyby v síti nebylo dané doplnění obsahem spisu a proto ani nebylo zveřejněno v insovenčním rejstříku. Důvod, pro který byl návrh dlužníka odmítnut, tudíž odpadl.

Soud vzhledem k této skutečnosti využil možnosti dané ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníkům se však doručuje i zvláštním způsobem (ust. § 71 a § 75 insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 insolvenčního zákona), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 6.2.2014

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Markéta Marešová samosoudce

AS IVO2a