KSOS 37 INS 30350/2014-B22
č.j.: KSOS 37 INS 30350/2014-B22

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníků č. 1) Ing. Filipa anonymizovano , anonymizovano , IČO: 64622321, bytem 793 95 Město Albrechtice-Žáry 15 a č. 2) Ing. Darji anonymizovano , anonymizovano , IČO: 73888036, bytem 793 95 Město Albrechtice-Žáry 15

takto:

Soud povoluje Marii anonymizovano , anonymizovano , bydlištěm Družstevní 1957/13, 733 01 Karviná-Mizerov, matce dlužnice č.2) Ing. Darji anonymizovano , anonymizovano , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, dle návrhu Marie anonymizovano , doručeného soudu dne 28.4.2016 (dok. B19), doloženého souhlasem zajištěného věřitele-věřitele č. 1 Československá obchodní banka, a.s. (dok. B18) a souhlasným stanoviskem insolvenčního správce ze dne 10.5.2016 (dok. B21).

Výjimka se vztahuje k nabytí nemovitého majetku tvořícího předmět zajištění přihlášené pohledávky věřitele č.1 Československá obchodní banka, a.s. a sepsaného do majetkové podstaty dle podání insolvenčního správce ze dne 3.3.2015 (B1/3): -pozemek parcela č. 1812/4-ostatní plocha, -pozemek parcela č. 1812/14-zahrada, pozemek, -parcela č. 1812/15-zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku parcela č. 1812/15 je stavba rodinného domu Žáry č.p. 15, to vše zapsané v Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov na LV č. 1272 pro obec Město Albrechtice, katastrální území Město Albrechtice, s tím, že kupní cena tohoto nemovitého majetku musí činit minimálně 3.360.000,-Kč se splatností nejpozději při podpisu kupní smlouvy, přičemž kupující zároveň zaplatí daň z nabytí nemovitého majetku.

Poučení: Toto usnesení neobsahuje podle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění.

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Odvolání může podat jen osoba, která podala návrh na povolení výjimky (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ostravě dne 13.5.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce