KSOS 37 INS 29155/2015-A21
Číslo jednací: KSOS 37 INS 29155/2015-A21

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Depos Horní Suchá, a.s., sídlem Solecká 1321/1, Horní Suchá, IČO 47677287, právně zastoupeného JUDr. Radimem Kubicou, advokátem sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, o insolvenčním návrhu věřitele-navrhovatele a) PALLIUM s.r.o., sídlem Jiráskovo nám. 121/8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25387651, a věřitele-navrhovatele b) CHEYER WEST s.r.o., sídlem Ukrajinská 728/2, Praha 10-Vršovice, IČO 24162434, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

I. Navrhovateli a) PALLIUM s.r.o., sídlem Jiráskovo nám. 121/8, Ostrava- Moravská Ostrava, identifikační číslo 25387651, se ukládá podle ust. § 147 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, aby ve lhůtě 3 dnů složil do úschovy Krajského soudu v Ostravě částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé dlužníkovi zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.nebo opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to na účet soudu 6015-4123761/0710, KS 308, VS 4802915515.

II. Navrhovateli b) CHEYER WEST s.r.o., sídlem Ukrajinská 728/2, Praha 10- Vršovice, identifikační číslo 24162434, se ukládá podle ust. § 147 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, aby ve lhůtě 3 dnů složil do úschovy Krajského soudu v Ostravě částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé dlužníkovi zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.nebo opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to na účet soudu 6015-4123761/0710, KS 308, VS 4802915515.

III. Dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno usnesení č.j.-A12 ze dne 18.12.2015 podal proti věřitelům a) a b) žalobu na náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé zahájením insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.nebo opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 2.11.2015, doručeným soudu dne 12.11.2015 (A1) se insolvenční věřitelé-navrhovatelé a) a b) domáhali zjištění úpadku dlužníka

O insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto usnesením č.j.-A12 ze dne 18.112.2015, jehož výrok I. o zamítnutí návrhu nabyl právní moci dne 22.1.2016. Tímto usnesením byl insolvenční návrh zamítnut jako nedůvodný, přičemž v odůvodnění soud vyslovil závěr, že návrh byl ze strany navrhovatele a) PALLIUM s.r.o. šikanózní.

Podáním doručeným soudu dne 23.12.2015 (A13) dlužník navrhl, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by uložil oběma navrhovatelům povinnost složit do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku na náhradu škody nebo jiné újmy, vzniklé dlužníku v důsledku zahájení insolvenčního řízení a opatření přijatých v jeho průběhu. Dlužník ohledně předpokládané výše vzniklé škody uvedl, že v roce 2014 dosáhl tržeb ve výši 67 miliónů Kč a jeho aktiva v roce 2014 představují brutto hodnotu 418 miliónů Kč.

Podle ust. § 147 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), je-li zřejmé, že určité osobě vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná újma, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby podaný do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení o insolvenčním návrhu, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu; předběžné opatření však nelze nařídit před nabytím právní moci takového rozhodnutí. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Při nařízení předběžného opatření dále insolvenční soud postupuje obdobně podle § 100 odst. 2 a 3.

Podle ust. § 100 odst. 2 IZ, výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření vyhověl, přičemž při určení výše částky, kterou mají oba insolvenční navrhovatelé složit do úschovy soud vycházel jednak z tvrzené výše tržeb za předchozí rok, jakož i z délky insolvenčního řízení (insolvenční návrh byl podán dne 12.11.2015).

IVO2a

Soud dále v souladu s ust. § 100 odst. 2 IZ ve spojení s ust. § 147 odst. 4 IZ uložil dlužníku výrokem III. povinnost podat proti navrhovatelům žalobu na náhradu škody a jiné újmy vzniklé zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Nebude-li splněna povinnost uložená dlužníku ve výroku III. usnesení, toto předběžné opatření zaniká.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 3. února 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

IVO2a