KSOS 37 INS 28098/2015-A9
Číslo jednací: KSOS 37 INS 28098/2015-A9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Josef Lichovník, rč: 670621/0115, IČO 623 27 127, 747 45 Skřipov 59

takto:

Usnesení č.j. KSOS 37 INS 28098/2015-A5 ze dne 3.12.2015 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSOS 37 INS 28098/2015-A5 ze dne 3.12.2015 soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 03.12.2015 a dlužníku bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení doručeno dne 7. 12. 2015, poté počala běžet odvolací lhůta a rovněž lhůta k zaplacení zálohy.

Dlužník podal proti tomuto rozhodnutím včas odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 10. 12. 2015. Odvolání dlužník odůvodnil tím, že byť věřitel FÚ Ostrava vyslovil nesouhlas s oddlužením, závazek nepochází z podnikání. Na výzvu soudu věřitel FÚ Ostrava sdělil, že závazek nepochází z podnikatelské činnosti dlužníka.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy-dlužník je osobou oprávněnou podat insolvenční návrh-postupoval soud k podanému odvolání dlužníka podle ust. §95 IZ a usnesení č.j. 37 INS 28098/2015-A5 ze dne 3.12.2015 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení zrušil. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 12.1.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

AS IVO2a