KSOS 37 INS 27789/2015-P61-2
Číslo jednací: KSOS 37 INS 27789/2015-P61-2

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl vyšší soudní úřednicí Milenou Rychtaříkovou v insolvenční věci dlužníka SEWER s.r.o. se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 25371240, o přihlášce pohledávky P61 věřitele č. 60) SEWER Filtry s.r.o. se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 03513122

t a k t o:

I. Přihláška pohledávky P61 věřitele č. 60) SEWER Filtry s.r.o. se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 03513122 se odmítá.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A46 ze dne 06.04.2016, které bylo dne 06.04.2016 ve 13:58 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Ve výroku č. VI usnesení o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Dne 13.06.2016 obdržel Krajský soud V Ostravě přihlášku pohledávky věřitele č. 60) SEWER Filtry s.r.o. se sídlem Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČO: 03513122 (dále jen věřitel ) ve výši 775.546,50 Kč. Dle prezentačního razítka na obálce byla přihláška předána k poštovní přepravě dne 09.06.2016.

Podle ust. § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ ) věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců a poučí je o následcích jejího zmeškání.

Z ust. § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dle § 83 IZ není v insolvenčním řízení prominutí zmeškání lhůty přípustné.

V předmětné věci bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 06.04.2016 v 13:58 hod. a lhůta k přihlášení pohledávek uplynula v souladu s výrokem č. VI tohoto usnesení dne 06.06.2016. Věřitel, který předal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 09.06.2016, tak učinil opožděně. Přihláška věřitele tak byla podána po lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku a ve smyslu § 173 IZ k ní nelze přihlížet. Zákonným důsledkem toho, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, je dle § 185 IZ odmítnutí přihlášky.

S ohledem na shora uvedené soud opožděnou přihlášku věřitele odmítl a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení se může odvolat pouze věřitel, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2, § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.07.2016

Za správnost vyhotovení: Milena Rychtaříková, v.r. Soňa Hanáková vyšší soudní úřednice