KSOS 37 INS 27044/2014-B18
Č.j. KSOS 37 INS 27044/2014-B18

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka Ing. Radka anonymizovano , anonymizovano , IČO: 70319111, bytem Polní 445/11, 742 35 Odry, o udělení výjimky

takto:

Soud povoluje Ladislavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Polní 440/5, 742 35 Odry, strýci dlužníka Ing. Radka anonymizovano , výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, dle návrhu insolvenčního správce, doručeného soudu dne 26.09.2016 na č.l. B17, doloženého pokynem zajištěného věřitele č. 12) Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 a souhlasným stanoviskem druhého zajištěného věřitele v pořadí, tj. věřitele č. 14) Českomoravská stavební spořitelna, a.s. se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČO: 49241397.

Výjimka se vztahuje k nabytí pozemků na LV č. 106-1/2 podíl-1/2 podíl-Pozemky- Parcela č. 45/2-515 m2, zahrada, ZPF; Parcela č. 47-766 m2, trvalý travní porost, ZPF; Parcela č. 627-351 m2, orná půda, ZPF-vše zapsáno na LV č. 106, obec: Vrážné, okres: Nový Jičín, katastrální území: Hynčice u Vrážného, a to za kupní cenu ve výši 5.000,-Kč.

Poučení: Toto usnesení neobsahuje podle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. odůvodnění.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Odvolání může podat jen osoba, která podala návrh na povolení výjimky (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ostravě dne 18.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce isir.justi ce.cz