KSOS 37 INS 26121/2015-A13
Číslo jednací: KSOS 37 INS 26121/2015-A13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Václav Bohdálek, rč: 641231/0432, IČO 111 95 797, 739 15 Staré Hamry 69, o návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatele-věřitele NEVET, a.s., IČO: 29267544, se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5-Malá Strana

takto:

I. Soud jmenuje Mgr. Petra Schillera, se sídlem Bezručova 508, 742 13 Studénka, který v projednávané věci vykonává činnost v provozovně: Metylovice 491, 739 49 Metylovice, předběžným insolvenčním správcem dlužníka: Václav Bohdálek, rč: 641231/0432, IČO 111 95 797, 739 15 Staré Hamry 69.

II. Soud ukládá předběžnému insolvenčnímu správci, aby vykonával svou funkci v rozsahu povinností podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, zejména pak, aby:

-provedl opatření k zajištění dlužníkova majetku; -ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění tohoto předběžného opatření podal soudu písemnou zprávu o jím přijatých opatřeních nezbytných k zajištění dlužníkova majetku.

III. Soud ukládá dlužníkovi, aby: -bez předchozího písemného souhlasu předběžného insolvenčního správce nenakládal s movitými věcmi a dále nemovitými věcmi, a to: -pozemkem-stavební parcelou parc. č. st. 265/1, jejíž součástí je stavba č.p. 69,

IVO2a

-pozemkem-stavební parcelou parc. č. st. 3481, jejíž součástí je stavba č.e. 64, -pozemkem-stavební parcelou parc. č. st. 3691, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e. -pozemkem-pozemkovou parcelou parc. č. 1600/2, které jsou zapsány na LV č. 402 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro katastrální území Staré Hamry 1, obec Staré Hamry. -své peněžité závazky vůči třetím osobám ve výši nad 5.000,-Kč plnil pouze s předchozím písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce; -poskytl předběžnému insolvenčnímu správci všestrannou součinnost, zejména aby dbal jeho pokynů.

IV. Soud nařizuje tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného insolvenčního správce tomuto umožnil prohlídku a ocenění takového majetku.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 20.10.2015 navrhl věřitel-navrhovatel, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka. O předmětném insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním ze dne 21.12.2015 doručeným soudu dne 29.12.2015 (č.l. A11 spisu) věřitel-navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření, na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. a) IZ, kterým by soud jmenoval předběžného insolvenčního správce.

Navrhovatel uvedl, že dlužník začal provádět jednání, která zmenšují rozsah majetkové podstaty v neprospěch věřitelů a dále hodlá postupovat tak, že hrozí znehodnocení majetku patřícího do majetkové podstaty.

Navrhovatel předně zjistil, že dlužník ukončí ke dni 31.1.2016 nájemní smlouvu s paní Emíliou Benčíkovou, která od něj má v nájmu budovu č.p. 69 (Hotel Švarná Hanka) a pozemek parc č. st. 3481 v katastrálním území Staré Hamry 1, obec Staré Hamry, stánek a hospůdku s venkovním občerstvením a dále movité věci-inventář-v těchto objektech. Paní Benčíková přitom řádně hradí měsíční nájemné ve výši 50.000,-Kč a v nájmu hodlala nadále

IVO2a pokračovat. Dlužník měl přitom před nájemkyní prohlásit, že hodlá ukončit provoz hotelu z důvodu exekuce a insolvence, že jej zavře a nechá popraskat vnitřní rozvody vody a topení.

Navrhovatel vyjádřil obavu, že tato skutečnost by mohla mít dopad na prodejnost nemovitých věcí. Samotné ukončení nájmu s nájemkyní pak znamená poškození věřitelů, neboť nájemkyně chce pokračovat v provozu hotelu a platit tak nájemné, které by bylo příjmem majetkové podstaty. Dlužník dále měl, či se alespoň pokouší, převést movité vybavení hotelu na svou přítelkyni Hanu Benešovou.

Dlužník dále měl ve dnech 13.12.2015 a 14.12.2015 vyklízet své véci s budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. st. 3691 v k.ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry, které dle vlastního vyjádření před nájemkyní p. Benčíkovou prodal místnímu JZD Staré Hamry, IČO 476 72 692, jekož zástupci si pro věci z této budovy dojeli traktorem s vlečkou a odvezli si je.

Navrhovatel svůj návrh doložil čestným prohlášením p. Benčíkové ze dne 14.12.2015 a ze dne 15.12.2015 ze dne 29.7.2014, a dále nájemní smlouvou ze dne 19.1.2014, dohodou ze dne 30.10.2015 o ukončení nájemní smlouvy ze dne 19.1.2014, nájemními smlouvami ze dne 30.10.2015 a dohodou ze dne 31.10.2015 o ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.10.2015.

Z výše uvedených listin soud vzal za osvědčené skutečnosti tvrzené navrhovatelem předběžného opatření.

Z obsahu insolvenčního spisuvyplývá, že: -návrh na zahájení insolvenčního řízení byl podán dne 20.10.2015 navrhovatelem-veřitelem NEVET, a.s., -usnesením č.j.-A3 ze dne 26.10.2015 byl dužník vyzván, aby se k podanému insolvenčnímu návrhu vyjádřil ve lhůtě 115 dnů, -dlužník ve svém písemném vyjádření ze dne 25.11.2015 (č.l. A9) k výzvě soudu na č.l. A3 uvedl, že tvrzení o jeho úpadku uvedená v insolvenčním návrhu odpovídají skutečnému stavu, přičemž označil své další věřitele.

Podle ust. § 111 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky

IVO2a vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podle ust. § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Jak vyplývá z výše uvedeného zákonného ustanovení, podmínkou k nařízení předběžného opatření podle ust. § 113 odst. 1 IZ je aktuální potřeba zabránit dlužníkovi v době do vydání rozhodnutí o úpadku činit změny v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Soud konstatoval, že taková aktuální potřeba zde nastala, když je zřejmé, že dlužník již činí nebo bezprostředně hodlá činit úkony vedoucí k omezení rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, když bez zjevných ekonomických důvodů hodlá k 31.1.2016 ukončit pronájem nemovitostí, který by mohl být případným příjmem do majetkové podstaty, zároveň vyjadřuje vůli nakládat s majetkovou podstatou způsobem snižujícím její hodnotu. Tohoto jsenání se dlužník dopouští navzdory účinkům uvedeným v ust. § 111 odst. 1 IZ.

Soud proto návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 a § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 30.12.2015

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Markéta Marešová samosoudce

IVO2a