KSOS 37 INS 25893/2014-B18
Č. j.: KSOS 37 INS 25893/2014-B18

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužníků: 1) Miloš Vágner, rodné číslo: 910415/5434, bytem 747 87 Svatoňovice 87

2) Markéta Vágnerová, rodné číslo: 935421/5937, bytem 747 87 Svatoňovice 87

o návrhu insolvenční správkyně na vydání předběžného opatření

takto:

I. Nařizuje se předběžné opatření, kterým se ukládá dlužníkům: č. 1) Miloš Vágner, rodné číslo: 910415/5434, a č. 2) Markéta Vágnerová, rodné číslo: 935421/5937, oba bytem 747 87 Svatoňovice 87, zdržet se jakékoli majetkové, právní či faktické dispozice s nemovitostmi sepsanými pod položkou a) v Soupisu majetkové podstaty dlužníků ze dne 4.2.2015, a to pozemkem parc. č. st. 39/2, zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Svatoňovice č.p. 22, rodinný dům, to vše na LV č. 57, katastrální území Svatoňovice, obec Svatoňovice, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava.

II. Předběžné opatření zanikne dnem, kdy insolvenční správce v insolvenčním řízení dlužníků: č. 1) Miloš Vágner a č. 2) Markéta Vágnerová, získá dispoziční oprávnění k nakládání s majetkem označeným ve výroku I. tohoto usnesení.

Odůvodnění

Usnesením ze dne 24.3.2015, č.j.-B3 Krajský soud v Ostravě schválil oddlužení dlužníků a to formou plnění splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 8.2.2018 (č.l. B15) insolvenční správkyně dlužníků navrhla zrušení schváleného oddlužení a dala podnět k postupu dle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona a tedy ke zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníků. Insolvenční správkyně ve svém návrhu poukazuje na skutečnost, že dlužníci neplní své povinnosti v oddlužení a plnění nezajištěným věřitelům se dlouhodobě pohybuje pod zákonem stanovenou minimální hranicí 30% uspokojení nezajištěných věřitelů, přičemž sjednaný dar není řádně hrazen a na straně dlužníků dochází ke vzniku nových peněžitých závazků. Dle vyjádření insolvenční správkyně jsou v současnosti oba dlužníci bez příjmu a prakticky nekontaktní. Zároveň byla správkyně informována třetími osobami (č.l. B17/2), že dlužník nabízí nemovitosti sepsané do majetkové podstaty k prodeji, čímž může dojít ke krácení věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční správkyně proto požádala soud, aby posoudil, zda nejsou splněny podmínky pro zrušení oddlužení. Na den

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Runštuková. isir.justi ce.cz

15.3.2018 tedy soud nařídil v souladu s ust. § 418 odst. 7 insolvenčního zákona jednání o neplnění podstatných povinností oddlužení.

Podáním ze dne 12.2.2018 (č.l. B17) následně insolvenční správkyně navrhla, aby bylo vydáno předběžné opatření, kterým se ukládá dlužníkům povinnost zdržet se jakékoli majetkové, právní či faktické dispozice s nemovitostmi sepsanými v soupisu majetkové podstaty a to až do doby, kdy dispoziční oprávnění k nakládání s majetkem přejde v posuzované věci na insolvenčního správce, neboť dle správkyně je nežádoucí, aby dlužníci vzhledem k okolnostem uvedeným v již výše uvedené zprávě (č.l. B15 ze dne 8.2.2018) volně disponovali se sepsaným majetkem.

Dle ust. § 7 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Dle § 74 odst. 1 o.s.ř. může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Dle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

V současné době není zcela zřejmé, zda bude pokračováno v oddlužení splátkových kalendářem nebo bude prohlášen konkurs na majetek dlužníků a to až do doby, než bude tato věc projednána a bude rozhodnuto o návrhu insolvenční správkyně na zrušení schváleného oddlužení. S ohledem na dosavadní problematický průběh oddlužení a soustavné porušování jeho podmínek ze strany dlužníků, je zde důvodná obava, že předmětný majetek bude dlužníky prodán dříve než by mohl být na jejich majetek prohlášen konkurs, v důsledku čehož dojde k poškození zájmů věřitelů.

Soud tedy z výše uvedených důvodů v souladu s § 74 odst. 1 o.s.ř. a § 82 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o nařízení předběžného opatření dle výroku I. a II. tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

Ostrava 13.2.2018

Mgr. David Stošek v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Runštuková.