KSOS 37 INS 24667/2013-A5
Číslo jednací: KSOS 37 INS 24667/2013-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužnice : Bohuslava anonymizovano , anonymizovano , 784 01 Pňovice 206 k insolvenčnímu návrhu navrhovatelky-věřitelky: Šárka anonymizovano , anonymizovano , Lomená 198/9, 792 01 Bruntál, o návrhu Mgr. Pavly Fučíkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava, na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudní exekutorce Mgr. Pavle Fučíkové, Exekutorský úřad Ostrava se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 024 EX 892/12, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 4. září 2013 se navrhovatelka domáhala zjištění úpadku dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek. V návrhu tvrdí, že má za dlužnicí pohledávku v celkové výši 40.000,--Kč na základě vystavené směnky vlastní. O tomto návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Podáním doručeným soudu dne 30. září 2013 (č.l. A4 spisu) navrhovatelka Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava (dále jen navrhovatelka ) podala návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, dle nějž může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) insolvenčního zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Konkrétně pak požádala soud, aby mohla provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 024 EX 892/12.

Navrhovatelka byla pověřena provedením exekuce usnesením Okresního soudu v Olomouci č.j. 50 EXE 4021/2012-13 ze dne 15. března 2012 k vymožení pohledávky oprávněné Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ve výši 369.363,--Kč bez příslušenství. Usnesením č.j. 024 EX 892/12-61 ze dne 1. října 2012 soudní exekutorka nařídila na den 22. listopadu 2012 v 11.000 hod. dražbu spoluvlastnického podílu dlužnice o velikosti 4/6 celku na nemovitostech specifikovaných v této dražební vyhlášce. Usnesením č.j. 024 EX 892/12-80 ze dne 21. listopadu 2012 soudní exekutorka odročila dražební rok nařízený výše uvedenou dražební vyhláškou na neurčito z důvodu zahájení insolvenčního řízení Krajským soudem v Ostravě vedeného pod sp. zn. KSOS 8 INS 28956/2012,. Usnesením č.j. 024 EX 892/12-107 ze dne 13. června 2013 kterým nařídila na den 5. září 2013 v 11.000 hod. dražbu spoluvlastnického podílu dlužnice o velikosti 4/6 celku na nemovitostech specifikovaných v této dražební vyhlášce. Z Protokolu o dražbě spoluvlastnického podílu č.j. 024 EXE 892/12-124 soud zjistil, že dražební rok nařízený na den 5. září 2013 v 11.00 hod. byl odročen na neurčito z důvodu zahájení insolvenčního řízení Krajským soudem v Ostravě vedeného pod sp. zn..

Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že na dlužnici již byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení věřitelem Františkem Kamínkem dne 20. listopadu 2012, jenž byl zdejším insolvenčním soudem veden pod sp. zn. KSOS 8 INS 28956/2012. Řízení bylo zastaveno usnesením č.j. KSOS 8 INS 28956/2012-A11 ze dne 26. února 2013 pro zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem. Podáním doručeným soudu dne 4. září 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh shora označené věřitelky.

Z důvodu podání shora uvedených insolvenčních návrhů musela exekutorka vždy přistoupit k odročení nařízené dražby.

Vzhledem k výše uvedenému se proto navrhovatelka domnívá, že dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ jsou zde dány důvody zvláštního zřetele, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dané dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a to tak, že soudní exekutorce umožní provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 024 EXE 892/12 případně s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 24667/2013 k dispozici v tomto řízení.

Z opakovaně podávaných insolvenčních návrhů popsaných výše je dle navrhovatelky zřejmý úmysl podaným návrhem zamezit provedení dražby.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést, k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

IVO2a

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ust. § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ust. § 109 odst. 1 IZ.

Z insolvenčního rejstříku a z obsahu podání učiněných v řízení vzal soud za prokázané tvrzení navrhovatelky o předchozím insolvenčním řízení na majetek dlužnice jakož i o okolnostech vedení exekuce, které uvedla navrhovatelka ve svém návrhu. Jde o druhý věřitelem podaný insolvenční návrh na majetek dlužnice, přičemž v předešlém insolvenčním řízení došlo k jeho pravomocnému zastavení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

Z insolvenčního rejstříku a listinných důkazů doložených navrhovatelkou insolvenční soud zjistil, že shora označený insolvenční návrh, jakožto i tento insolvenční návrh mají znaky obsahové i formální shody. Vždy jde o vzhledově totožný návrh podávaný na základě tvrzení o existenci směnečné pohledávky věřitele a dokládaný obdobně vystavenou prostou fotokopií směnky vlastní.

Ve svém rozhodování tak soud vycházel z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 25 INS 8199/2013, 3 VSOL 355/2013-A19 ze dne 19. července 2013. Z odůvodnění tohoto usnesení vyplývá, že ve výše popsané věci jsou důvody hodné zvláštního zřetele, pro něž by bylo možno prostřednictvím předběžného opatření omezit účinky uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. V daném případě je nutno vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, dle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Na tomto nic nemění fakt, že tento zájem dlužníka je realizován prostřednictvím osob označujících se v podaných návrzích za věřitele. Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele vhodných předběžným opatřením, a způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení).

Důvody hodné zvláštního zřetele tak mohou spočívat v opakovaném podávání insolvenčních návrhů, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh je zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil. Insolvenční soud přitom vychází z dosavadních průběhů řízení. Lze tedy očekávat, že skutečným cílem návrhu není dosáhnutí rozhodnutí o úpadku dlužnice a po

IVO2a relativně krátké době bude tento vzat zpět. Insolvenční soud proto návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 3. října 2013

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Jana Návratová samosoudce

IVO2a