KSOS 37 INS 20820/2013-B15
č.j. KSOS 37 INS 20820/2013-B15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 363, 793 05 Moravský Beroun, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku Milanu anonymizovano , anonymizovano a Naděždě anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Gen. Svobody 573, 793 05 Moravský Beroun, nabývat nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykova 363, 793 05 Moravský Beroun, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice dne 10.07.2015 na čl. B11/2, pod položkou č. 3) id. 1/2 pozemku p.č. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Moravský Beroun, č.p. 363, bydlení, zapsáno na LV č. 453 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v katastrálním území Moravský Beroun, obec Moravský Beroun.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j.-A5 ze dne 21.08.2013 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno oddlužení. Usnesením č.j.-B4 ze dne 11.12.2013 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Dne 15.10.2014, č.j. 37 ICm 3992/2013-30 Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci vydal rozsudek, kterým bylo určeno, že darovací smlouva uzavřená dne 10.01.2013 mezi dlužnicí a jejím manželem Petrem Novákem, jako dárci a Petrem Novákem, jako obdarovaným, je vůči věřitelům v nadepsaném insolvenčním řízení, neúčinná. S ohledem na tuto skutečnost, doplnil insolvenční správce dne 10.07.2015, soupis majetkové podstaty o položku č. 3, představující id. 1/2 pozemku p.č. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Moravský Beroun, č.p. 363, bydlení, zapsáno na LV č. 453 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v katastrálním území Moravský Beroun, obec Moravský Beroun.

Podáním, doručeným soudu dne 27.07.2015, požádali Milan Urbánek, anonymizovano (zeť dlužnice) a Naděžda anonymizovano , anonymizovano (dcera dlužnice), oba bytem Gen. Svobody 573, 793 05 Moravský Beroun, insolvenční soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, pro nemovitost specifikovanou ve výroku tohoto usnesení. Dále uvedli, že jsou schopni uhradit kupní cenu ve výši ocenění majetku insolvenčním správcem, tj. ve výši 285.000,-Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud jako věřitelský orgán s udělením výjimky žadateli souhlasí, neboť prodej nemovitostí ve vlastnictví dlužnice osobě blízké není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení a je zde předpoklad vyšší míry uspokojení věřitelů v případě prodeje nemovitostí osobě blízké. Předmětné nemovitosti dlužnice tvoří s nemovitostmi žadatelů funkční celek a jejich hodnota a využitelnost je tak samostatně nízká.

Po zhodnocení situace v předmětném insolvenčním řízení, přihlédl soud zejména k výši přihlášených pohledávek a k nabízené kupní ceně a shledal důvod pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a v souladu s ustanovením § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 31.08.2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek v.r. Soňa Hanáková samosoudce