KSOS 37 INS 20332/2015-A11
Číslo jednací: KSOS 37 INS 20332/2015-A11

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Ivan Šomodi, rč: 731108/5100, IČO 673 59 540, Čapkova 1578/9, 735 06 Karviná -Nové Město

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 20332/2015-A9 ze dne 6. 11. 2015 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) m ě n í tak, že se záloha n e u k l á d á .

Odůvodnění: Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 7. 8. 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Usnesením č.j.-A9 ze dne 6. 11. 2015 soud vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,--Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6. 11. 2015 v 12.21 hod., a dlužníku bylo dále doručováno zvláštním způsobem. Dle doručenky bylo dané usnesení dlužníku doručeno dne 12. 11. 2015, poté počala běžet odvolací lhůta a rovněž lhůta k zaplacení zálohy.

Proti usnesení uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení č.j. -A9 ze dne 6. 11. 2015 podal dlužník včas odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 12. 11 2015, tedy včas. Spolu s odvoláním dlužník doložil veškeré listiny, k jejíž doložení byl soudem vyzván.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož odpadl důvod pro uložení soudem požadované zálohy, soud rozhodl tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se neukládá. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.11.2015

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

AS IVO2aU