KSOS 37 INS 20291/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 37 INS 20291/2014 29 NSýR 25/2016-P22-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Petra Šuka a soudc JUDr. Zde ka Krmá e a Mgr. Milana Poláška v insolvenní vČci dlužník manžel Lućka Burdíka, narozeného 11. dubna 1976, bytem v Hradci nad Moravicí, Hradecká 15, PSý 747 41 a Miluše Burdíkové, narozené 10. ledna 1974, bytem v OpavČ, Nákladní 1030/43, PSý 746 01, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 37 INS 20291/2014, o p ihlášce pohledávky vČ itele íslo 20, o dovolání vČ itele íslo 20 CASPER UNION s. r. o., se sídlem v Praze 1, Olivova 948/6, PSý 110 00, identifikaní íslo osoby 24830801, zastoupeného Mgr. Martinem Strakou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSý 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. ervence 2015, . j. KSOS 37 INS 20291/2014, 2 VSOL 165/2015-P22-8, ve znČní usnesení ze dne 28. srpna 2015, . j. KSOS 37 INS 20291/2014, 2 VSOL 165/2015-P22-13, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v OstravČ (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 14. ledna 2015, . j.-P22-3, odmítl p ihlášku pohledávky vČ itele íslo 20 CLEAR FINANCE s. r. o., podle § 173 odst. 1 a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenní zákon), nebo vČ itel p ihlášku podal opoždČnČ, po uplynutí lh ty k p ihlášení pohledávek, a rozhodl o ukonení úasti vČ itele v insolvenním ízení. V záhlaví oznaeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí insolvenního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal vČ itel dovolání, jež má za p ípustné podle § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále též jen o. s. . ), k ešení (v daných souvislostech podle dovolatele v judikatu e Nejvyššího soudu dosud ne ešené) otázky zachování lh ty pro podání p ihlášky podle § 173 odst. 1 insolvenního zákona. Po podání dovolání (ke dni 31. prosince 2015) vČ itel zanikl v d sledku svého výmazu z obchodního rejst íku (§ 185 zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku), a to v d sledku fúze slouením se spoleností CASPER UNION s. r. o., jako spoleností nástupnickou. Nejvyšší soud proto rozhodl (usnesením ze dne 30. b ezna 2016,

. j., 29 NSýR 25/2016-P22-21), že v dovolacím ízení bude pokraovat na místČ vČ itele s poslednČ oznaenou spoleností. Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ., nebo nesmČ uje proti žádnému z usnesení vypotených v § 238a o. s. . a není p ípustné ani podle § 237 o. s. . Dovoláním otev enou otázku zachování lh ty k podání p ihlášky podle § 173 odst. 1 insolvenního zákona a d sledk jejího zmeškání odvolací soud vy ešil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, z níž se podává, že lh ta k podání p ihlášky je-v souladu s § 57 odst. 3 o. s. .-lh tou, k jejímuž zachování postaí, je-li p ihláška posledního dne lh ty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doruit insolvennímu soudu, p iemž d sledkem jejího zmeškání je odmítnutí p ihlášky dle § 185 insolvenního zákona (srov. za všechna rozhodnutí nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. zá í 2008, sen. zn. 29 NSýR 4/2008, uve ejnČné pod íslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. íjna 2010, sen. zn. 29 NSýR 2/2010, i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sen. zn. 29 NSýR 118/2013, jež jsou ve ejnosti k dispozici, stejnČ jako ostatní rozhodnutí dovolacího soudu p ijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu). Na uvedených závČrech nieho nemČní ani poukaz dovolatele na nález Ústavního soudu ze dne 20. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 892/14. Dovolatel totiž p ehlíží, že-oproti skutkové situaci posuzované Ústavním soudem v oznaeném nálezu (jakož i v nálezu ze dne 20. kvČtna 2014, sp. zn. II. ÚS 2560/13)-v projednávané vČci neodeslal p ihlášku (prost ednictvím datové schránky) poslední den lh ty (ve st edu 19. listopadu 2014), ale až po jejím uplynutí (jak správnČ vystihl odvolací soud). Okolnosti, p edestírané dovolatelem [totiž že zmeškání bylo toliko v ádu minut (datová zpráva byla odeslána ve tvrtek 20. listopadu 2014 v 00 hod, 04 minut, 12 sekund) a došlo k nČmu z d vodu technické závady na jeho stranČ spoívající ve výpadku internetu ], nemohou nieho zmČnit na závČru, že lh tu k podání p ihlášky (jejíž zmeškání nelze prominout-viz § 83 insolvenního zákona) zmeškal (p ihlášku odeslal opoždČnČ), a to s d sledky plynoucími z § 173 odst. 1 a § 185 insolvenního zákona. Zbývá dodat, že dovolatel mohl p ihlášku podat kdykoliv od zahájení insolvenního ízení, tj. ode dne, kdy insolvenní návrh došel vČcnČ p íslušnému soudu (§ 97 odst. 1 a § 173 odst. 1 insolvenního zákona), tedy v pomČrech projednávané vČci kdykoliv od 24. ervence 2014. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 27. dubna 2016

JUDr. Petr Š u k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková