KSOS 37 INS 20111/2015-B10
Číslo jednací: KSOS 37 INS 20111/2015-B10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: Petra Ondřejová, rč: 866005/5877, Mostní 708/65, 747 05 Opava, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.1.2016, č.j. KSOS 37 INS 20111/2015-B7

takto:

Usnesení č.j. KSOS 37 INS 20111/2015-B7 ze dne 7.1.2016 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B7 ze dne 7.1.2016 (dále také opravné usnesení ) soud opravil výrok V. usnesení č.j.-B6 (dále také opravované usnesení ) ze dne 5.01.2016, jelikož v opravovaném usnesení opomněl upravit odměnu odvolaného insolvenčního správce. Opravné usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 07.01.2016 a ins. správci bylo dále doručováno zvláštním způsobem do datové schránky-doručeno 7.1.2016. Poté počala běžet odvolací lhůta.

Insolvenční správce podal proti tomuto rozhodnutím včas odvolání. Odvolání bylo soudu doručeno dne 8. 1. 2016. Odvolání insolvenčního správce odůvodnil mj. tím, že nebylo možné vydat opravné usnesení, protože jeho obsahem nebyla zřejmá chyba v psaní a počítání.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož nebylo možné v dané věci vydat opravné usnesení, postupoval soud k podanému odvolání dlužníka podle ust. § 95 IZ a usnesení č.j.-B7 ze dne 7.1.2016 zrušil.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 14.1.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

AS IVO2a