KSOS 37 INS 19221/2015-B17
Číslo jednací: KSOS 37 INS 19221/2015-B17

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníků: č.1) Roman Vávra, rč: 650325/0248 a č.2) Edita Vávrová, rč: 665804/1126, oba bytem Tarnavova 3005/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Romanu Vávrovi, rč. 880429/6094, bytem Trnavova 3005/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh, nabývat nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Roman Vávra, rč: 650325/0248, Edita Vávrová, rč: 665804/1126, oba bytem Tarnavova 3005/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 18.09.2016 na č.l. B13/3, pod položkou poř. č. 5.1, a to družstevní podíl s právem nájmu bytu č. 14, v domě č.p. 3005/11 na ul. Tarnavova, Ostrava-Zábřeh.

Odůvodnění:

Dne 19.08.2016 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Romana anonymizovano , anonymizovano , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti uvedl, že je synem dlužníků, na koupi majetku z majetkové podstaty dlužníků, tj. majetku uvedeném ve výroku, má zájem a požádal si o hypoteční úvěr, se kterým Komerční banka, a.s., která bude úvěr poskytovat, vyslovila předběžný souhlas.

Insolvenční správce v podání ze dne 16.09.2016 (č.l. B13/3) uvedl, že hodnota předmětného majetku je dle jeho odhadu 640.000,-Kč, přičemž žadatel nabízí cenu 690.000,-Kč.

Dle ust. § 295 odst. 1, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Komerční banka a.s.-jako věřitelský orgán s udělením výjimky žadateli souhlasí (č.l. B13). Prodej předmětného majetku ve vlastnictví dlužníků osobě blízké není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení a je zde předpoklad vyšší míry uspokojení věřitelů v případě prodeje předmětného majetku osobě blízké.

Vzhledem k tomu, že zajištěný věřitel souhlasí s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka nabyl majetek žadatel Roman Vávra, který je synem dlužníků a byly splněny podmínky ust. § 295 IZ, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 18.10.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Stošek, v.r. Soňa Hanáková samosoudce

AS IVO2a