KSOS 37 INS 18718/2015-A5
Číslo jednací: KSOS 37 INS 18718/2015-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : MPM Pool s.r.o., IČO 28658027, Hlavní třída 583/101, 708 00 Ostrava-Poruba

takto:

Usnesení č.j. KSOS 37 INS 18718/2015-A3 ze dne 23.7.2015 o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Navrhovatel se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 20.7.2015 domáhal, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a aby s tímto rozhodnutím spojil i rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka.

Usnesením č.j.-A3 ze dne 23.7.2015 soud uložil dlužníku, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení s citovanou výzvou bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.7.2015 v 10.22 hod. a dlužníku bylo doručeno do datové schránky dne 27.7.2015, poté počala běžet odvolací lhůta a rovněž lhůta k zaplacení zálohy. Dlužník podal proti tomuto rozhodnutí včas odvolání. Odvolání dlužníka bylo soudu doručeno dne 5. srpna 2015. Odvolání dlužník odůvodnil tím, že dle účetní evidence je hodnota majetku vyšší, než bylo původně soudem odhadováno, a to 753.582,15 Kč. Jedná se o věci zachovalé a dobře prodejné.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož soud vzhledem k výše uvedenému nepovažuje za nezbytné ukládat navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení, postupoval soud k podanému odvolání dlužníka podle ust. §95 IZ a usnesení č.j.-A3 ze dne 23.7.2015 zrušil. Po právní moci usnesení bude dále pokračováno v řízení o insolvenčním návrhu.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ) a to k v Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.8.2015

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Ivana Smyčková samosoudce

AS IVO2a