KSOS 37 INS 18483/2016-B198
č. j. KSOS 37 INS 18483/2016-B198

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci

dlužníka: VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČO: 25877933 sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice zastoupen advokátem Mgr. Petrem Kuhnem sídlem BADOKH-Kuhn Dostál advokátní kancelář s. r. o. 28. října 767/12, 110 00 Praha 1-Nové Město za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě sídlem Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava o schválení reorganizačního plánu

takto: Insolvenční soud schvaluje podle ust. § 348 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, reorganizační plán dlužníka VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČO: 25877933, Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ze dne 19. 10. 2017, jak byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. dok. B145.

Odůvodnění: Usnesením č. j.-A19 ze dne 21. 9. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením č. j.-B46 ze dne 22. 12. 2016 soud povolil reorganizaci dlužníka. Dne 18. 12. 2017 se konala schůze věřitelů, na které byl projednán dlužníkem předložený reorganizační plán (reorganizační plán ze dne 19. 10. 2017 a zpráva o reorganizačním plánu tvořící součást předloženého reorganizačního plánu ve smyslu ust. § 343 odst. 3 ze dne 19. 10. 2017, tyto dokumenty jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku pod č. dok. B145 a B150- B153). Tato schůze věřitelů reorganizační plán přijala, neboť došlo k jeho přijetí všemi skupinami věřitelů, jak jsou vymezeny v kapitolách 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7 reorganizačního plánu. Proti přijetí reorganizačního plánu nehlasoval žádný z věřitelů. Podle ust. § 348 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, isir.justi ce.cz

c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak. Insolvenční soud konstatuje splnění podmínek dle ust. § 348 odst. 1, písm. a) až e) IZ, když:

a) předložený reorganizační plán je v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákonem, a jinými právními předpisy; b) s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo shledáno, že by reorganizační plán sledoval nepoctivý záměr; c) reorganizační plán byl přijat každou skupinou věřitelů; d) podle reorganizačního plánu každý věřitel získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním; e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, nedohodne-li se dlužník s dotčenými věřiteli jinak. Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené v ust. § 348 IZ jsou splněny, a proto reorganizační plán schválil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

Ostrava 6. března 2018

Mgr. David Stošek v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Návratová