KSOS 37 INS 16908/2014-P22-4
Číslo jednací: KSOS 37 INS 16908/2014-P22-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníků č. 1) Karla anonymizovano , anonymizovano , IČ: 87814684, bytem 793 44 Horní Město 243 a č. 2) Ludmily anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74278843, bytem 793 44 Horní Město 243, o přihlášce pohledávky P22 věřitele č. 19) AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, reg. č. 34192873 (P22), zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno-Žabovřesky, o odvolání věřitele č. 19) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2014, č.j. KSOS 37 INS 16908/2014-P22-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 16908/2014-P22-2 ze dne 24.10.2014 se mění tak, že přihláška pohledávky P22 věřitele č. 19) AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, reg. č. 34192873 ve výši 85.368,96 Kč s e neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.07.2014, č.j.-A6, které bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníků.

Dne 22.08.2014 obdržel Krajský soud v Ostravě prostřednictvím datové schránky přihlášku pohledávky P22 věřitele č. 19) AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, reg. č. 34192873 (dále jen věřitel ) ve výši 85.368,96 Kč.

Usnesením č.j.-P22-2 ze dne 24.10.2014 rozhodl soud vyšší soudní úřednicí o tom, že shora uvedená přihláška se pro opožděnost odmítá a po právní moci tohoto usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení. Toto usnesení bylo věřiteli (právnímu zástupci) doručeno dne 24.10.2014.

Proti tomuto usnesení podal věřitel dne 30.10.2014 řádné a včasné odvolání, v němž navrhl, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že přihláška pohledávky ze dne 11.08.2014 se neodmítá a výrok II. se ruší. Své odvolání odůvodnil tím, že věřitel je zahraniční osobou a tudíž mělo být v daném případě aplikováno ust. § 430 insolvenčního zákona.

Jelikož odvolání věřitele soud shledal jako důvodné, rozhodl v souladu s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. tak, že napadené rozhodnutí v celém rozsahu změnil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy bylo doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2, § 75 IZ), k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 04.11.2014

Za správnost vyhotovení : Mgr. David Stošek, v.r. Veronika Čajánková samosoudce